• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى  قصیده علویه، سروده معظم له درباره مقام امیرالمؤمنین علی علیه السلام
  على اى محرم اسرار مكتوم *** على اى حقِّ از حقّ گشته محروم
  على اى آفتاب برج تنزيل *** على اى گوهر درياى تأويل
  على اى شمع جمع آفرينش *** تويى چشم و چراغ اهل بينش
  على اسم رضىّ بى مثال است *** على وجه مُضيئ ذوالجلال است
  على جَنبُ القوىّ حق مطلق *** على راه سوىّ حضرت حقّ
  على در غيب مطلق سرُّالاسرار *** على در مشهد حقّ نورالانوار
  على هم وزن ثقل الله اكبر *** على عرش خدا را هست لنگر
  على حبل المتين عقل و دين است *** امام الاوّلين و الآخرين است
  على اى پرده دار پرده غيب *** بر افكن پرده از اسرار « لاريب »
  به دانايى ز كُنه كون آگاه *** به هنگام توانايى يدالله
  خم اَبروى او چوگان كونين *** كِه جز احمد رسد تا قاب قوسين؟
  در اوج عِزّ تعالى و تقدّس *** تجلاى جمال فيض أقدس
  در آن ظلمت كه اين آب حيات است *** خليلِ عشق و خضرِ عقل مات است
  گشايد گر زبان فصل الخطابست *** فرو بندد چو لب علم الكتاب است
  به تشريع و به تكوين جانِ تن اوست *** ولىّ الله قائم بالسّنن اوست
  ببخشد در ركوع خاتم گدا را *** به سجده جان و دل داده خدا را
  يَلى الخلق و يَلى الحقّ در على جمع *** فلك پروانه رخسار اين شمع
  شب إسراء به خلوتگاه معبود *** لسانُ الله على ، احمد ، اُذُن بود
  كلام الله ناطق شد از آن شب *** كه حق با لهجه او گفت مطلب
  خدا را خلوت آن شب با نبى بود *** و « ما اوحى إلى عبده » على بود
  چه موزون تر بود زان قد و قامت *** كه ميزان است در روز قيامت
  چه عمر اين جهان آخر سر آيد *** على با كبرياى حق بيايد
  بدست او كليد جنّت و نار *** جدا سازد صف ابرار و فجّار
  گشايد او درِ خلدِ برين را *** نمايد « اُزلفت للمتقين » را
  فرود آيند چون بر حوض كوثر *** « سقاهُم ربّهم » با دست حيدر
  نگاهى گر كند آن ماه رخسار *** به خورشيد فلك مانَد ز رفتار
  هلال ابرويش با يك اشارت *** كند ردّ شمس هنگام عبادت
  نهيبى گر زند آن شير يزدان *** ز قهر او بسوزد جان شيطان
  كسى كه نزد آن أعلى علىّ است *** همو بر ما سَوى يكسر ولىّ است
  تويى صبح أزل بنما تنفّس *** كه تا روشن شود آفاق و انفس
  كه موسى آنچه را ناديده در طور *** ببيند در تو اى نورٌ على نور
  تويى در كنج عِزلت كَنز مخفى *** بيا بيرون كه هستى تاجِ هستى
  تو در شب شاهد غيب الغيوبى *** تو اندر روز ستّارالعيوبى
  تو نورالله انور در نمُودى *** ضياءالله اَزْهر در وجودى
  تو ساقىّ زُلال لا يزالى *** جهان فانى تو فيض بى زوالى
  تو اوّل واردى در روز موعود *** تو اوّل شاهدى در يوم مشهود
  لواى حمد در دست تو بايد *** علمدارى خدا را چون تو شايد
  نه تنها پيش تو پشت فلك خم *** كه آدم تا مسيحا زير پرچم
  اگر بى تو نبودى ناقص آيين *** نبود « اليوم اكملت لكم دين »
  تو چون هستى ولىّ عصمة الدين *** ندارد دين و آيين بى تو تضمين
  به دوش مصطفى چون پا نهادى *** قَدَم بر طاق « أو أدنى » نهادى
  كه جز دست خدا را هست قدرت *** گذارد پاى بر مهر نبوت
  نباشد جز تو ثانى مصطفى را *** تويى در انّما ثالث خدا را
  چو در روى تو نور خود خدا ديد *** تو را ديد و براى خود پسنديد
  چو آن سيرت در اين صورت قلم زد *** تبارك گفت بر خود كاين رقم زد
  اگر بر مـا سوى شد مصطفى سَر *** بر آن سر مرتضى شد تاج و افسر
  بود فيض مقدّس سايه تو *** ز عقل و وهم برتر پايه تو
  تو را چون قبله عالم خدا خواست *** به يُمْنِ مولد تو كعبه را ساخت
  خدا را خانه زادى چون تو بايد *** كه لوث لات و عُزّى را زدايد
  شد از نام خدا ، نام تو مشتق *** ز قيد مـا سوى روح تو مطلق
  كليد علم حق باشد زبانت *** لسانُ الله پنهان در دهانت
  « سلونى » گو تو در جاى پيمبر *** بكش روح القدس را زير منبر
  چو بگشايى لب معجز نما را *** چو بنمايى كف مشكل گشا را
  بَرد آن دم مسيحا را ز سر هوش *** كند موسى يد بيضا فراموش
  متاع جان چو آوردى به بازار *** به « مَنْ يشرى » خدايت شد خريدار
  به جاى مصطفى خفتى شب تار *** كه از خواب تو عالم گشت بيدار
  پرستيدى به اهليّت خدا را *** سپر كردى به جانت مصطفى را
  سزايت غير نفس مصطفى نيست *** جزاى تو به جز ذات خدا نيست
  زدى بر فرق كفر و شرك ضربت *** ز جنّ و انس بردى گوىِ سبقت
  كجا عدل تو آيد در عبارت *** كه « ثانى اثنين » حقّى در شهادت
  حديث منزلت قدر تو باشد *** خدا را بندگى فخر تو باشد
  تويى اسُّ الاساس عقل و ايمان *** تويى سقف رفيع كاخ عرفان
  تويى باب مدينه ى علم و حكمت *** تويى عدل مجسّم ، عين عصمت
  نشان غيبِ بى نام و نشانى *** نگين خاتم پيغمبرانى
  خدا را بود سرّى غيب و مكنون *** كه كُفو او نبود آدم و من دون
  نهفته تحفه در تفّاحه اى بود *** به شوقش مصطفى بس راه پيمود
  به سرّ مستسر واصل شد آنگاه *** كه زد از خاك بر افلاك خرگاه
  امين حق رسيد آن دم به مخزن *** برون شد گوهر عالم ز مكمن
  گرفت از دست حق طوبى و كوثر *** همايون دخترى زهراى اطهر
  سپرد آنگه به تو سرّ خدا را *** شدى محرم حريم كبريا را
  ملائك مات و مبهوتند كاين كيست *** كه جز او كفو ناموس خدا نيست
  چو باب الله را دست تو بگشود *** بجز باب تو شد ابواب مسدود
  به حكم محكم « من كنت مولاه » *** بود فرمان تو فرمان الله
  تويى قهر خدا بر دشمنانش *** تويى لطف خدا بر دوستانش
  تو اقيانوس بى پايان علمى *** تو درياى محيط علم و حلمى
  خجل از جود تو ابر بهاران *** چو بگشايى دو دست فضل و احسان
  امير « لافتايى » در فتوت *** سرشت فطرتت عدل و مروت
  دو شبلت زينت عرش برينند *** چراغ آسمانها و زمينند
  به نسل تو به پا دين است و دنيا *** طفيل هستيت اُولى و عقبى
  تو صاحب رايتى در فتح خيبر *** كه محبوب خدايى و پيمبر
  چو شد فتح و ظفر هر جا به دستت *** شدى دست خدا وين ناز شصتت
  فلك يك دانه گوهر در صدف داشت *** درّى اندر بيابان نجف داشت
  شد آن درّ درة التّاج رسالت *** مزيّن شد به آن عرش امامت
  كمال الكُلّى و كُلّ الكمالى *** ولى الله بى مثل و مثالى
  ملائك در طواف عكس رويت *** به هر جا ذكر خير خلق و خويت
  تو برتر از زمين و آسمانى *** جهانِ جانى و جانِ جهانى
  رسول حق چو همسنگ تو ناديد *** تو را با سوره توحيد سنجيد
  چو در اخلاص دين گشتى تو يكتا *** شدى با سوره اخلاص همتا
  به اين سوره چو شد تثليث ، قرآن *** سه قسمت شد به عرفان تو ايمان
  گرفت از اين كتاب آصف چو حرفى *** زمين را در نورديد او ، به طرفى
  تو كه « من عنده علم الكتابى » *** چو دريايى فلك همچون حبابى
  غناى مطلق از فقر إلى الله *** گرفتى و شدى بر اوليا شاه
  به تو تفسير شد آيات توحيد *** مجسم در تو شد تسبيح و تحميد
  گسستى چون علايق از خلايق *** شدى ربطِ ميان خلق و خالق
  به مالك عهد تو ميزان عدل است *** سراسر نهج تو ، منهاج عقل است
  كتاب تو « هدىً للمتقين » است *** كه تالى تلو قرآن مبين است
  تو هستى غايت القصواى خلقت *** تو هستى عروة الوثقاى حكمت
  تو فُرقانى ميان حق و باطل *** تو در هر عقده اى حلال مشكل
  تو هستى أعظم اسماء حسنى *** تو هستى أمثل امثال عليا
  تو هستى رقّ منشور حقايق *** تو هستى سرّ مستور رقايق
  تويى روح و روان آدميت *** تويى نفس نفيس خاتميت
  شريك عقل كلى در ابوت *** رديف خلق اول در اخوت
  لسان الصدق حق در آخرينى *** دليل ره براى اولينى
  تويى واصل به « من دلَّ بذاته » *** تويى عارف به اسرار « صفاته »
  به سرّ «بل وجدتك» چون رسيدى *** ز كل ما سوى دل را بريدى
  تو چون در اوج «ما ازددت يقينى» *** به حقِّ حق اميرالمؤمنينى
  نگنجد مدح تو در حد و در حصر *** خدا مدّاح و مدحت سوره دهر
  در اوصاف تو سيصد آيه نازل *** تعالى الله از اين بحر فضايل
  بِنِه بر سر تو تاج لا فتى را *** به دوش افكن رِداى « هَلْ اتى » را
  بيا با جلوه « طـه » و « يس » *** نشين بر مسند ختم النبيّين
  كه آدم تا به خاتم جمله يكسر *** نمايان گردد از اندام حيدر
  بيا و پرچم حق را برافراز *** كه حقّ گردد به عدل تو سرافراز
  گره بگشا دمى زان راز پنهان *** به تورات و به انجيل و به قرآن
  چو بگشايى لب از اسرار تنزيل *** فرو ريزد به پايت بال جبريل
  گهى بر دوش عقل كلّ سوارى *** چو خورشيدى كه در نصف النهارى
  گهى در چنگ دونانى گرفتار *** به مانند قمر در عقرب تار
  نواى حقّى اندر سوز و در ساز *** يَداللّهى گهى بسته ، گهى باز
  بر افلاك ار بتابى آفتابى *** اگر بر خاك خوابى بوترابى
  تعالى الله ازين أعجوبه دهر *** خدا را مظهر اندر لطفُ در قهر
  به شب از ناله اش گوش فلك كر *** به روز از پنجه اش خَم ، پشت خيبر
  بلرزاند ز هيبت مُلك امكان *** ولى خود لرزد از آه يتيمان
  ز جذر و مدّ آن بحر فضايل *** خرد سرگشته ، پا وامانده در گِل
  چه گويم من ز اوصاف كمالش *** كه وجه الله احسن شد جمالش
  چو باشد حيرة الكُمّل صفاتش *** خدا مى داند و اسرار ذاتش
  به وصفش بس كه باشد ظل ممتد *** ز ديهور و ز ديهار و ز سرمد
  به محراب عبادت چون قدم زد *** قدم در عرصه ملك قِدم زد
  همه پيغمبران محو نيازش *** ز سوره ى انبياء اندر نمازش
  كه لرزد عرش و او با قلب آرام *** شده در ذكر حقّ ، يكباره ادغام
  همه سر گشته او از شوق ديدار *** دل از كف داده و داده به دلدار
  چو فرق شير حق بشكافت شمشير *** قلم آن دم شكست و لوح و تقدير
  قمر منشقّ شد و بگرفت خورشيد *** پريشان عقل كل شد ، عرش لرزيد
  زمين و آسمان اندر تب و تاب *** كه خون آلوده گشته ، روى مهتاب
  سرى كه مخزن سرّ خدا بود *** شكست و كنز مخفى گشت مشهود
  قيامت قامتى بر خاك افتاد *** بزد جبريل در آفاق فرياد :
  كه ثارالله ناگه بر زمين ريخت *** فغان ، شيرازه توحيد بگسيخت
  مگر ويران شده اركان ايمان *** مگر بشكسته سقف عرش رحمان
  فلك،خون درغمش ازديده مى سفت *** على « فزتُ وربّ الكعبه » مى گفت
  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما