سؤالات شرعی

نماز جماعت
اشتباه در تشخیص امام جماعت
سوال 173 : کسی که در حین نماز جماعت متوجه شده که امام جماعت شخص دیگری است غیر از آن کسی‌که نیّت داشته به او اقتداء کند، آیا نمازش صحیح می‌باشد؟
اگر شخص که الآن به او اقتداء کرده عادل نباشد ولی چیزی که عمداً یا سهواً نماز را باطل می‌کند پیش نیاید جماعتش باطل می‌شود ولی نمازش صحیح است، واگر عادل باشد هم نمازش صحیح است و هم جماعتش.
عدول از جماعت به فرادی
سوال 174 : آیا در میان نماز جماعت می‌توان نیت فرادی کرد؟
عدول از جماعت به فرادی در حال تشهد قبل از سلام امام در صورتی‌که از اول قصد عدول نداشته اشکال ندارد، و همچنین است قبل از تشهد در صورتی‌که معذور باشد و در غیر این دو صورت محل اشکال است چه از اول نیت عدول داشته باشد یا در اثناء قصد عدول کند. ولی اگر به وظیفة منفرد عمل کرده نمازش صحیح است و همچنین اگر بعد از گذشتن محل قرائت عدول کرده و از اول قصد انفراد نداشته نمازش از جهت ترک قرائت صحیح است.
نماز ظهر بعد اقامه نماز جمعه
سوال 444 :

خواندن نماز ظهردر صورتي که خطبه ها را گوش نداده باشيم بعدازاقامه نمازجمعه چه حکمي دارد؟

در فرض اقامه نماز جمعه با شرائط خواندن نماز ظهر رجاءً اشکال ندارد. (استفتاء/11518) (منهاج 2/بعد م 668)
فضيلت جماعت مسافري که به غير مسافر اقتداء نموده
سوال 445 :

با توجه به مکروه بودن اقتداي مسافر به امام جماعت غير مسافر، آيا فضيلت شرکت در نماز جماعت در حرم امام رضا (ع) بيشتر است يا خواندن نماز فرادي در حرم؟

شرکت در نماز جماعت با اجتماع شرائط جواز اقتداء افضل است. (استفتاء/10575) (منهاج 2/م 835)
نماز خواندن با امام جماعت غير شيعه بدون تقيه
سوال 464 :

آيا نماز خواندن با امام جماعتي که شيعه نيست در حرمين شريفين يا ساير بلاد اسلامي در صورتيکه تقيه نباشد، جايز است؟

نماز خواندن با آنها در صورتيکه تقيه نباشد صحيح نيست، ولي کار خلاف تقيّه هم نبايد انجام داد. (استفتاء/12371) (منهاج 2/قبل از م 807 الثاني العداله)
بطلان وضوء امام جماعت
سوال 481 :

اگر بعد از نماز جماعت معلوم شود که روي دست امام جماعت مانعي ازرسيدن آب به بدن بوده و وضوئش باطل مي‌باشد تکليف مأمومين چيست؟

در مفروض سؤال در صورتي که مأمومين کاري که نماز فرادي را اگرچه سهواً باطل مي‌کند (مثل زياد کردن رکوع) انجام نداده باشند، نماز آن‌ها فرادي شده و صحيح است. (استفتاء11272) (منهاج 2/م 809) (رساله/م 1429)
نيم خيز نشستن مأموم که يک رکعت دير رسيده هنگام تشهد امام جماعت
سوال 498 :

کسي که دير به نماز جماعت مي‌رسد و در رکعت دوم جماعت هنگام تشهد بصورت نيم خيز مي‌نشيند آيادر رکعت چهارم جماعت لازم است در تشهد و سلام نماز بصورت نيم خيز بشيند يا مي‌تواند بلافاصله پس از سجده دوم برخيزد و نماز خودش را ادامه دهد؟ آيا بصورت نيم خيز نشستن در رکعت دوم وجوب شرعي دارد؟

در صورتيكه قصد انفراد نكند، بنابر احتياط واجب انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانو ها را بلند نگه دارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد برخيزد و اگر در همان جا بخواهد قصد انفراد نمايد مانعي ندارد ولي چنانچه از اول قصد انفراد داشته محل اشكال است. ودر ركعت دوم نبايد قبل از تشهد امام برخيزد و احتياط واجب است كه به حالت نيم خيز كه در بالا توضيح داده شد بنشيند. (استفتاء/10875) (منهاج2/م 823)
عدالت امام جماعت و راه اثبات آن
سوال 514 :

در مورد عدالت امام جماعت آيا اطمينان به عدالت او شرط مي باشد و اگر اين چنين است راههاي اثبات آن چه مي باشد، و آيا تا وقتي که بي عدالتي از ايشان اثبات نشده مي توان به ايشان اقتدا کرد؟

نشانه عدالت اين استكه در ظاهر شخص خوبي باشد كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبي او را تصديق نمايند و شخص نمي تواند نماز جماعت بخواند إلا با احراز عدالت به يقين يا شهادت دو نفر عادل و يا إخبار شخص ثقه با عدم ظن خلاف و يا وثوق و اطمينان حاصل از هر سببي و يا به حسن ظاهر به نحوي كه بيان شد ، بنابراين نماز خواندن پشت سر مجهول الحال جايز نيست (استفتاء/3641) (منهاج 2/ بعدم 806)
خواندن تشهّد در حال تجافي
سوال 515 :

آيا در نماز جماعت در حالت تجافي بايد تشهد خوانده شود؟

خواندن تشهد در حالت تجافي مستحبّ است. (منهاج 2/م 823) (استفتاء/2585)

 
© دفتر مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى - ١٣٨٦