سؤالات شرعی

غسل - جنابت
شک در اینکه رطوبت خارج شده منی است
سوال 64 : اگر از انسان آبی خارج شود که شک دارد منی است یا خیر، آیا در این صورت غسل جنابت بر او واجب می شود؟
رطوبتی که از مرد خارج می شود و نمی داند منی است یا خیر اگر با شهوت و جهش همراه باشد و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شود آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر یکی از این سه علامت را نداشته باشد حکم منی را ندارد مگر در مریض که اگر رطوبتی با شهوت بیرون بیاید حکم منی را دارد و لو با جهش و سستی بدن بیرون نیامده باشد و در زن اگر از شهوت انزال کند غسل جنابت بر او واجب است ؛ وآنچه حکم منی ندارد غسل هم ندارد، و غیر از منی و بول بقیه آب هائی که از مجرای بول خارج می شود پاک است.
رطوبت مشکوک به منی
سوال 65 : اگر بعد از خروج منی رطوبتی از شخص خارج شود که احتمال منی بودن آن می رود آیا این رطوبت حکم منی دارد؟
در صورتی که بعد از استبراء به بول باشد در حکم منی نیست و در صورتی که قبل از استبراء به بول باشد حکم منی را دارد.
جنابت بانوان
سوال 66 : خانمها در چه صورتی جنب می شوند؟
در دو صورت غسل بر خانمها واجب می شود:1- اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود چه در قُبل و چه در دُبر او هر دو جنب می شوند اگر چه منی بیرون نیاید.2- بیرون آمدن منی در خواب باشد یا در بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت یا بدون شهوت ، بی اختیار یا با اختیار؛ و اگر رطوبتی خارج شود که نداند منی است یا غیر آن اگر این رطوبت در اثر شهوت انزال شده و خارج شود غسل جنابت واجب می شود، و اگر بدون انزال از شهوت خارج شده غسل بر او واجب نیست.
جنب شدن عمدی در جایی که نمی تواند غسل کند
سوال 67 : آیا کسی که نمی تواند غسل کند، بعد از اینکه وقت نماز داخل شده، جایز است با همسرش نزدیکی کند؟
در صورتی که تیمّم برایش ممکن باشد مانعی ندارد، ولی اگر متمکّن از انجام تیمّم نباشد جایز نیست.
داخل شدن جنب و حائض در مساجد
سوال 68 : آیا شخص جنب و حائض می تواند داخل مساجد شود؟
توقف در مسجد الحرام و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله وسلّم) و همچنین داخل شدن در آنها اگرچه از یک در داخل شده و از در دیگر خارج شود جایز نیست، اما در سایر مساجد توقف در آنها حرام است ولی عبور کردن به اینکه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد.
داخل شدن جنب و حائض در حرم ائمه (علیهم السلام)
سوال 69 : آیا شخص جنب یا حائض می تواند برای زیارت به حرم ائمه (علیهم السلام) مشرف شود؟
توقف در حرم امامان (علیهم السلام) حرام است، واحتیاط واجب آن است که از رفتن در حرم ائمه (علیهم السلام) خودداری کند اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
خوردن و آشامیدن و خوابیدن شخص جنب
سوال 70 : آیا برای شخص جنب خوردن و آشامیدن و همچنین خوابیدن جایز است؟
خوردن و آشامیدن برای شخص جنب مکروه است مگر بعد از اینکه وضو بگیرد یا اینکه دست ها را بشوید، یا آب را مضمضه و استنشاق نماید، و همچنین خوابیدن برای شخص جنب کراهت دارد مگر اینکه وضو گرفته یا در صورت نبودن آب تیمم بدل از غسل نماید.
شستن موی بدن در غسل
سوال 71 : آیا شستن موهای سر و سائر اعضای بدن در حین غسل واجب است؟
در غسل باید موهای کوتاه را که جزء بدن و از توابع بدن حساب می شود شسته شود و شستن موهای بلند واجب نیست.
کسی که مدتی در غسل ، اول طرف چپ را و بعد طرف راست را می شسته
سوال 72 : من در اوایل سن بلوغ اشتباهاً تصور می کردم که غسل واجب بدین صورت است که بعد از شستن سر باید طرف چپ بدن را غسل داد و بعد از آن طرف راست بدن، آیا نمازهایی که در طی این مدت خوانده ام را باید دوباره بخوانم یا لازم نیست؟
بنابر احتیاط واجب غسل باطل است و قضاء نمازها واجب می‌باشد، ولی شما می توانید در این مسئله به اعلم بعد از ایشان رجوع کنید و در صورتی که ایشان ترتیب را واجب نداند نماز هایتان صحیح است.
شستن بدن از پائین به بالا در غسل
سوال 73 : آیا می شود هنگام غسل اول قسمت پائین عضو را شسته و بعد قسمت بالا را بشوئیم و همچنین هنگام دست کشیدن از پائین به طرف بالا دست بکشیم؟
مانعی ندارد و می توانید اول قسمت پائین عضو و بعد قسمت بالای آن را بشوئید.
کیفیت غسل ارتماسی
سوال 74 : آیا در صورتی که در حوض ایستاده ایم می توانیم بقیه ی اعضای بدن را داخل آب کرده و غسل ارتماسی نمائیم؟
غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید به گونه ای باشد که عرفاً صدق کند که بدن را یک دفعه در آب فرو برده است و تحقق غسل ارتماسی در صورتی که قسمتی از بدن در آب باشد، به فرو بردن باقی بدن مورد اشکال است، و بنابر احتیاط واجب باید همة بدن خارج آب باشد و بعد به نیّت غسل داخل آب شود و در هنگام غسل ارتماسی باید کف پا را از روی کف حوض بردارد.
نیّت غسل ارتماسی بعد از فرو رفتن در آب
سوال 75 : اگر بعد از اینکه در میان آب استخر قرار گرفتیم، نیّت غسل ارتماسی کرده و بدن را در آب حرکت دهیم غسل صحیح می باشد؟
در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب غسل صحیح نمی باشد و در نیّت غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب از هنگامی که اول جزء بدن را در آب داخل می نمائید تا فرو بردن آخر جزء بدن، باید نیّت غسل داشته باشید.
حکم محدث شدن به حدث اصغر در اثناء غسل
سوال 76 : اینجانب سالیانی در بین غسل، محدث به حدث اصغر می شدم و غسل را ادامه می داده و بعد وضو میگرفتم و به همین نحوه نماز و روزه ام را انجام میدادم، تکلیف نماز و روزه هایم چیست؟
به نظر معظم له به وظیفه عمل نکردید، چون نظر ایشان این است که بنابر احتیاط واجب غسل را به نیت اعم از تمام و اتمام از سر گرفته و بعد از آن وضو بگیرید، و یا اینکه آن غسل را تمام کنید و اعاده کنید و وضو هم بگیرید و بنابر احتیاط واجب به مقداری که می دانید با آن غسل نماز خوانده اید قضا کنید و روزه ها اگر مقصر نبوده‌اید (یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده‌اید) قضا ندارد، اگر نمی دانید اقتصار به اقلّ کافی است. ولی چون معظم له در این مسأله احتیاط واجب دارند، شما می توانید به اعلم بعد از ایشان مراجعه نمایید.
انجام یک غسل برای کسی که چند غسل بر اوست
سوال 77 : اگر چند غسل بر ما واجب باشد (مثلا حیض و جنابت) و حتی اگر تعداد آنها را ندانیم آیا میتوان به نیت همه یک غسل انجام داد؟ و چه نیتی باید کرد؟
کسی که چند غسل بر او واجب است، می تواند آنها را جدا جدا انجام دهد، و لی بعد از غسل اول برای بقیه نیت وجوب نکند، و همچنین می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، بلکه اگر یک غسل معین از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت می کند.
نماز و روزة کسي که از روي جهل قصوري غسل جنابت نکرده
سوال 439 :

شخصي مبتلا به استمناء بوده و نمي دانسته که اين عمل حرام است و موجب غسل مي باشد، لذا بدون غسل نماز مي خوانده و روزه مي گرفته، تکليف اين نمازها و روزه هايي که خوانده چيست ؟

شخص مذکور بايد نمازهايش را قضا کند امّا روزه هايي را که گرفته در مفروض سؤال که جاهل قاصر بوده صحيح است. (استفتاء/10597) (منهاج 2/ بعد م 178)
دست کشيدن به بدن هنگام غسل ترتيبي
سوال 458 :

آيا در هنگام غسل ترتيبي مي بايست به بدن خود دست بکشم؟

دست كشيدن در هنگام غسل ترتيبي به بدن لازم نيست، آنچه لازم است رساندن آب به تمام بدن است . (منهاج 2/ قبل م 198) (رساله/م 367 و 369)
مقدار آب لازم براي وضو و غسل
سوال 475 :

اينجانب براي وضو و غسل آب زيادي مصرف مي‌کنم، لطفا بفرمائيد براي وضو و غسل چه مقدار آب لازم است؟

از رسول مكرم اسلام6 نقل شده است كه حضرت با يك صاع، تقريبا سه كيلو آب غسل ميكردند و با 750 گرم آب وضوء ميگرفتند و مواظب باشيد وسوسه شيطان در شما نفوذ نكند و خلاف عمل اولياء خدا يعني چهارده معصوم :عمل نفرماييد . (استفتاء/11007)
حکم کفايت يک غسل از چند غسل
سوال 492 :

آيا بر چند جنابت پي در پي، که غسل هيچ يک انجام نشده، يک غسل لازم است يا چند غسل، و اگر شخص از تعداد آن مطمئنّ نباشد حکمش چيست؟

يک غسل از همه آنها کفايت مي کند. (استفتاء/14173) (منهاج 2/م 210)

 
© دفتر مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى - ١٣٨٦