• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  استبراء از بول و اثر مترتب بر آن (بنگرید مساله ۳۰۶)

  مسأله ۷۳ ـ استبراء عملى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى دهند ، براى آن كه رطوبتى كه بعد از مجرى خارج مى شود محكوم به بول نباشد ، و آن داراى اقسامى است ، و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول ، سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

  آبى كه بعد از ملاعبه يا بعد از بول و منی یا استبراء خارج مى‏شود

  مسأله ۷۴ ـ آبى كه گاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مى شود پاك است ، و همچنين است آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مى آيد اگر منى به آن نرسيده باشد ، و نيز آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مى آيد اگر بول به آن نرسيده باشد.
  و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود و شكّ كند كه بول است يا آب ديگرى غير از منى ، آن آب پاك مى باشد.

  شك در انجام استبراء يا درست انجام دادن آن

  مسأله ۷۵ ـ اگر انسان شكّ كند كه استبراء كرده يا نه ، و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مى باشد، وچنانچه وضو گرفته باشد باطل مى شود، ولى اگر شكّ كند كه استبرائى كه كرده درست بوده يا نه ، و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند.

  كسى كه استبراء نكرده و رطوبتى ببيند كه نداند پاک است یا نه

  مسأله ۷۶ ـ كسى كه استبراء نكرده است اگر به واسطه آن كه مدّتى از بول كردن او گذشته ، يقين يا اطمينان كند كه بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و شكّ كند كه پاك است يا نه ، آن رطوبت پاك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند.

  رطوبت مردّد بين بول و منى بعد از استبراء و وضو

  مسأله ۷۷ ـ اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد ، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى ، بايد احتياط كرده غسل كند و وضو هم بگيرد ، ولى اگر وضو نگرفته باشد گرفتن وضو كافيست.

  استبراء از بول براى زنان و حكم رطوبتى كه مى‏بينند

  مسأله ۷۸ ـ براى زن استبراء از بول نيست ، و اگر رطوبتى ببيند و شكّ كند كه بول است يا نه ، پاك مى باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمى كند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما