• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شرائطى كه در شستن نجس با آب معتبر است

  مسأله ۱۵۰ ـ آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مى كند:
  (اوّل) آن كه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد چيز نجس را پاك نمى كند.
  (دوم) آن كه پاك باشد.
  (سوم) آن كه وقتى چيز نجس را با آن مى شويند آب مضاف نشود ، و در شستنى كه بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند و در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد ، مثلا اگر چيزى دو دفعه شستن در او لازم باشد ، در دفعه اوّل اگر چه تغيير كند ، و در دفعه دوم به آبى تطهير كند كه تغيير نكند ، پاك مى شود.
  (چهارم) آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس ، عين نجاست در آن نباشد ، و پاك شدن چيز نجس با آب قليل ـ يعنى آب كمتر از كرّ ـ شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعد خواهد آمد.

  شستن ظرفى كه نجس شده يا سگ در آن مايعى خورده

  مسأله ۱۵۱ ـ اگر داخل ظرف نجس شود با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كرّ و جارى يك مرتبه كافيست ، ولى ظرفى را كه سگ از آن مايعى را خورده است ، بايد اوّل با خاك پاك خاك مالى كنند سپس آن خاك را زايل نموده و بعد با خاك مخلوط به آب بمالند ـ و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است ـ و بعد آب بريزند كه خاك او زايل شود ، و سپس در كرّ يا جارى يك مرتبه بشويند و يا با آب قليل ـ بنابر احتياط واجب ـ دو مرتبه بشويند ، و همچنين ظرفى را كه سگ ليسيده بنابر احتياط بايد به طريق مذكور تطهير كنند.

  شستن ظرفى كه سگ دهن زده و دهانه آن تنگ باشد

  مسأله ۱۵۲ ـ اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد و نشود آن را خاك مال كرد ، چنانچه ممكن است بايد پارچه يا مانند آن به چوبى بپيچند و به توسط آن اوّل خاك را به آن ظرف بمالند و آن خاك را زايل كنند ، سپس خاك مخلوط به آب را به آن وسيله به ظرف بمالند ـ و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است ـ و اگر ممكن نشد به وسيله شدت حركت اين دستور را انجام دهند ، و بعد به ترتيبى كه در مسأله قبل گذشت بشويند.

  شستن ظرفى كه خوك از آن مايعى بخورد يا موش صحرائى در آن مرده باشد

  مسأله ۱۵۳ ـ ظرفى را كه خوك از آن چيز روانى بخورد يا اين كه در آن موش صحرايى مرده باشد بايد هفت مرتبه شست ، چه با آب قليل و چه با آب كرّ و جارى ، و همچنين است بنابر احتياط واجب ظرفى را كه خوك بليسد.

  شستن ظرفى كه به شراب نجس شده

  مسأله ۱۵۴ ـ ظرفى را كه به شراب نجس شده بايد سه مرتبه بشويند ، و فرقى بين آب قليل و كرّ و جارى نيست ، و احتياط مستحبّ آن است كه هفت مرتبه بشويند.

  شستن كوزه‏اى كه از گل نجس ساخته شده يا آب نجس در آن فرو رفته

  مسأله ۱۵۵ ـ كوزه اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته ، اگر در آب كرّ يا جارى بگذارند به هر جاى آن كه آب برسد پاك مى شود ، و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود بايد به قدرى در آب كرّ يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود ، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه از رسيدن آب به باطن آن مانع باشد بايد خشكش نمايند ، و بعد در آب كرّ يا جارى بگذارند.

  روش شستن ظرف نجس با آب قليل

  مسأله ۱۵۶ ـ ظرف نجس را با آب قليل دو گونه مى شود آب كشيد ، يكى آن كه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند ، و ديگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند.

  شستن ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره

  مسأله ۱۵۷ ـ اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود ، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى كنند پاك مى شود ، و همچنين اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف نجس آن را بگيرد و در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مى شود بيرون آورند ، و بنابر احتياط واجب در مرتبه دوم و سوم ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مى آورند بايد آب بكشند.

  شستن مسى كه مذاب آن نجس بوده

  مسأله ۱۵۸ ـ مسّ نجس و مانند آن را كه ذوب مى كنند ، اگر آب بكشند ظاهرش پاك مى شود.

  شستن تنورى كه به بول يا غير بول نجس شده

  مسأله ۱۵۹ ـ تنورى كه به بول نجس شده است ، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف نجس آن را بگيرد پاك مى شود ، و در غير بول اگر با بر طرف شدن نجاست يك مرتبه به دستورى كه گذشت آب در آن بريزند كافيست ـ و احتياط مستحبّ آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشد ـ و بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند ، بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند.

  شستن متنجّس به بول و غير آن در آب كر يا جارى

  مسأله ۱۶۰ ـ اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كرّ يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى شود ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن ـ از ماليدن يا با پا لگد كردن ـ لازم است ، و در صورتى كه لباس و مانند آن متنجّس به بول باشد در آب جارى و كرّ يك مرتبه شستن كفايت مى كند.

  شستن متنجّس به بول با آب قليل و معناى غساله

  مسأله ۱۶۱ ـ اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند ، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود ، در صورتى كه بول در آن چيز نمانده باشد ، يك مرتبه ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مى شود ، ولى در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه به فشار و مانند آن غساله آن بيرون آيد. (و غساله آبى است كه معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چيزى كه شسته مى شود خود به خود يا به وسيله فشار و مانند آن مى ريزد.)

  شستن متنجّس به بول پسر شيرخوار

  مسأله ۱۶۲ ـ اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذا خور نشده نجس شود ، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مى شود ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه يك مرتبه ديگر آب روى آن بريزند ، و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.

  شستن متنجس به غير بول با آب قليل

  مسأله ۱۶۳ ـ در متنجّس به غير بول ، كيفيّت تطهير آن به آب قليل اين است كه با ازاله عين نجاست ، يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود و احتياط واجب آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشد ، ولى در مثل لباس غساله آن به فشار و مانند آن بيرون آيد.

  شستن حصير نجسى كه با نخ بافته شده

  مسأله ۱۶۴ ـ اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند تطهير كنند ، چه با آب كرّ يا جارى و چه با آب قليل ، بايد با فشار و مانند آن غساله جدا شود.

  شستن گندم و برنج و صابون نجس با آب كرّ و جارى

  مسأله ۱۶۵ ـ اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود به فرو بردن در كرّ يا جارى پاك مى گردد ، و اگر باطن آنها نجس شود ، تطهير آنها مثل تطهير كوزه نجس است كه درمسأله «۱۵۵» گذشت.

  شك در سرايت آب نجس به باطن صابون

  مسأله ۱۶۶ ـ اگر انسان شكّ كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه ، باطن آن پاك است.

  شستن متنجس با آب قليل در طشت و ظرف

  مسأله ۱۶۷ ـ اگر ظاهر برنج يا گوشت و مانند اينها به غير بول نجس شده باشد ، چنانچه آن را در طشت پاك بگذارند و يك مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك مى شود و آن طشت هم پاك مى گردد ، و در متنجّس به بول دو مرتبه لازم است ، و در هر دو صورت در كاسه و مانند آن بنابر احتياط واجب سه مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند ، و چيزى كه پاك كردن آن محتاج به فشار است ـ مانند لباس ـ بايد آن را فشار بدهند و غساله را بيرون بريزند.

  شستن لباسى كه هنگام شستن از خود رنگ پس مى‏دهد

  مسأله ۱۶۸ ـ لباس نجسى را كه به نيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب كرّ يا جارى فرو برند يا با آب قليل بشويند ، چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بيرون نيايد پاك مى شود.

  شستن لباس با آب كر و جارى و دیدن چيزى مانند لجن در آن

  مسأله ۱۶۹ ـ اگر لباسى را در كرّ يا جارى آب بكشند و بعد مثلا لجن آب در آن ببينند ، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك است.

  شستن لباس و دیدن خورده گل يا صابون در آن

  مسأله ۱۷۰ ـ اگر بعد از آب كشيدن لباس يا مانند آن خورده گل يا صابون در آن ديده شود پاك است ، ولى اگر آب نجس به باطن گل يا صابون رسيده باشد ظاهر گل و صابون پاك و باطن آنها نجس است.

  باقى ماندن بو يا رنگ نجاست بعد از برطرف كردن عين نجاست

  مسأله ۱۷۱ ـ هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك نمى شود ، ولى چنانچه بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد ، پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و آن را آب بكشند اگر چه رنگ خون در آن بماند پاك مى باشد ، امّا چنانچه به واسطه بو يا رنگ احتمال دهند كه ذرّه هاى نجاست در آن چيز مانده ، نجس است.

  شستن نجاست بدن در آب كر و جارى

  مسأله ۱۷۲ ـ اگر نجاست بدن را در آب كرّ يا جارى بر طرف كنند بدن پاك مى شود ، و تعدّد شستن حتّى در بول لازم نيست.

  شستن غذاى نجسى كه لاى دندانها باقى مانده

  مسأله ۱۷۳ ـ غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده ، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام اطراف غذاى نجس برسد ظاهر آن پاك مى شود.

  جدا شدن غساله در شستن موى سر و صورت با آب قلیل

  مسأله ۱۷۴ ـ اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند جدا شدن غساله لازم است.

  سرایت کردن آب هنگام شستن به اطراف محل نجس

  مسأله ۱۷۵ ـ اگر جايى مثلا از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند ، اطراف آن جا كه متّصل به آن است و معمولا موقع آب كشيدن آب به آنها سرايت مى كند ، با پاك شدن جاى نجس پاك مى شود ، به اين معنى كه آب كشيدن اطراف مستقلا لازم نيست بلكه اطراف و محلّ نجس به آب كشيدن با هم پاك مى شوند ، و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند.

  شستن چيزهايى كه هنگام شستن چربى كمى داشته باشد

  مسأله ۱۷۶ ـ گوشت و دنبه اى كه نجس شده مثل چيزهاى ديگر آب كشيده مى شود ، و همچنين است اگر بدن و لباس و مانند اينها چربى كمى داشته باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند.

  شستن چيز نجسى كه روى آن چرب شود

  مسأله ۱۷۷ ـ اگر ـ مثلاًـ ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود كه از رسيدن آب به آن جلوگيرى كند ، چنانچه بخواهند آن را آب بكشند بايد چربى را بر طرف كنند تا آب به آن برسد.

  شستن چيز نجس زير شير آب

  مسأله ۱۷۸ ـ چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست ، اگر زير شيرى كه متّصل به كرّ است يك دفعه بشويند پاك مى شود ، و نيز اگر عين نجاست در آن باشد ، چنانچه عين نجاست آن زير شير يا به وسيله ديگر بر طرف شود و آبى كه از آن چيز مى ريزد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد با آب شير پاك مى گردد ، امّا اگر آبى كه از آن مى ريزد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير كرده باشد بايد به قدرى آب شير روى آن بريزند تا در آبى كه از آن جدا مى شود تغيير به واسطه نجس نباشد.

  مسائل شرعی مرتبط

  شك در برطرف كردن عين نجاست بعد از آب کشیدن آن

  مسأله ۱۷۹ ـ اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شكّ كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه ، بايد دوباره آن را آب بكشد و يقين يا اطمينان كند كه عين نجاست بر طرف شده است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما