• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  وظيفه زن در استحاضه قليله

  مسأله ۴۰۰ ـ در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد ، و بنابر احتياط واجب پنبه را عوض كند ، و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد.

  وظيفه زن در استحاضه متوسطه

  مسأله ۴۰۱ ـ در استحاضه متوسّطه بايد زن براى هر نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود ، كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گذشت انجام دهد ، و هرگاه اين حالت قبل از نماز ديگر برايش پيش آيد براى آن نماز غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود ، كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد.
  و اگر عمداً يا از روى فراموشى قبل از نمازى كه بايد غسل نمايد غسل نكند ، قبل از نماز بعد غسل نمايد ، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد.

  وظيفه زن در استحاضه كثيره

  مسأله ۴۰۲ ـ در استحاضه كثيره علاوه بر آنچه كه در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشت ، بايد براى هر نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ دستمال را عوض كند يا آب بكشد ، و لازم است يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشاء به جا آورد ، و بين نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء فاصله نيندازد ، و اگر فاصله انداخت بايد براى نماز دوم ـ چه عصر باشد و چه عشاء ـ دوباره غسل كند ، و در استحاضه كثيره غسل از وضو كفايت مى كند.

  خون استحاضه پيش از وقت نماز

  مسأله ۴۰۳ ـ اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد ، چنانچه زن براى آن خون وضو يا غسل به جا نياورده باشد ، بايد در موقع نماز وضو يا غسل به جا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.

  وضو در مستحاضه متوسطه و كثيره

  مسأله ۴۰۴ ـ مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند ، هر كدام را اوّل به جا آورد صحيح است ، ولى بهتر آن است كه اوّل وضو بگيرد.
  و امّا مستحاضه كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد ، بايد قبل از غسل وضو بگيرد.

  انتقال استحاضه قليله به متوسطه بعد از نماز

  مسأله ۴۰۵ ـ اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود ، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود ، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

  انتقال استحاضه قليله يا متوسطه به كثيره بعد از نماز

  مسأله ۴۰۶ ـ اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود ، بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل ، و براى نماز مغرب و عشاء غسل ديگرى به جا آورد ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود ، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

  غسل استحاضه پيش از وقت نماز

  مسأله ۴۰۷ ـ مستحاضه كثيره يا متوسطه در صورتى كه تا داخل شدن وقت نماز بر آن حالت باقى باشد ، اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند ، غسل او باطل است ، ولى نزديك اذان صبح جايز است به قصد رجاء غسل نمايد و نماز شب را بخواند ، و بنابر احتياط بعد از طلوع فجر براى نماز صبح بايد غسل را اعاده كند.

  وظيفه زن مستحاضه براى هر نمازى غير از نماز يوميه

  مسأله ۴۰۸ ـ زن مستحاضه براى هر نمازى ـ غير از نماز يوميّه كه حكم آن گذشت ـ چه واجب باشد چه مستحبّ ، و همچنين اگر بخواهد نماز يوميّه اى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند ، بايد تمام كارهايى را كه براى استحاضه ذكر شد انجام دهد ، و مستحاضه كثيره بنابر احتياط وضو هم بگيرد ، و اگر آن نماز را در وقت فريضه يوميّه اى كه براى آن غسل كرده بجا آورد ، بنابر احتياط واجب دوباره غسل كند ، امّا براى خواندن نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده و دو سجده سهوى كه براى تشهّد فراموش شده بايد به جا آورد ، در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً انجام دهد واجب نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد ، و براى سجده سهو نماز ، انجام كارهاى استحاضه لازم نيست.

  وظيفه زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد

  مسأله ۴۰۹ ـ زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد ، فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد ، و براى نمازهاى بعد لازم نيست.

  خانمی که نداند استحاضه او چه قسم است

  مسأله ۴۱۰ ـ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است ، موقعى كه مى خواهد نماز بخواند يا بايد بر وفق احتياط عمل كند و يا اين كه خود را وارسى نمايد ، مثلا مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد ، و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است ، كارهايى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد ، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى كند ، پيش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى نمايد.

  خانمی که پيش از آنكه خود را وارسى كند مشغول نماز شود

  مسأله ۴۱۱ ـ زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود ، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده ـ مثلا استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده ـ نماز او صحيح است ، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده ـ مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده ـ نماز او باطل است.

  مستحاضهای که نتواند خود را وارسى نمايد

  مسأله ۴۱۲ ـ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد و نداند استحاضه او از چه قسم است ، احتياط واجب آن است كه وظيفه بيشتر را انجام دهد تا يقين كند كه به تكليف خود عمل كرده است ، مثلا اگر نمى داند استحاضه او قليله است يا متوسطه كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد ، و اگر نمى داند متوسطه است يا كثيره كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و براى هر نماز وضو هم بگيرد ، ولى اگر بداند سابقاً كدام يك از سه قسم بوده بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.

  خون استحاضهای که در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد

  مسأله ۴۱۳ ـ اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد وضو يا غسلى را كه زن داشته باطل نمى كند ، و اگر بيرون بيايد ـ هر چند كم باشد ـ وضو و غسل را باطل مى كند.

  مستحاضهای که بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند

  مسأله ۴۱۴ ـ زن مستحاضه ا گر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند ، اگر چه بداند دوباره خون مى آيد با وضويى كه دارد مى تواند نماز بخواند.

  مستحاضهای که بداند از وقت وضو يا غسل خونى از او بيرون نيامده

  مسأله ۴۱۵ ـ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده ، خونى از او بيرون نيامده مى تواند خواندن نماز را تا وقتى كه مى داند بر اين حال باقى است تأخير بيندازد.

  مستحاضهای که بداند پيش از گذشتن وقت نماز پاك مى‏شود يا نماز بند مى‏آيد

  مسأله ۴۱۶ ـ اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز بكلّى پاك مى شود ، يا به اندازه خواندن نماز خون بند مى آيد ، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

  اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و بداندبکلی پاک می شود

  مسأله ۴۱۷ ـ اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود ، و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد بكلّى پاك مى شود ، بايد نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه بكلّى پاك شد دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند ، و اگر وقت نماز تنگ شد ، لازم نيست وضو و غسل را دوباره به جا آورد ، بلكه بنابر احتياط واجب به جهت غسل و همچنين به جهت وضو تيمّم بنمايد و نماز بخواند.

  مستحاضه كثيره و متوسطه وقتى بكلى از خون پاك شد

  مسأله ۴۱۸ ـ مستحاضه كثيره و متوسطه وقتى كه به كلّى از خون پاك شد بايد غسل كند ، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ، ديگر خون نيامده و به كلّى پاك شده ، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

  نماز مستحاضه بعد از انجام وظيفه خود

  مسأله ۴۱۹ ـ مستحاضه قليله و متوسطه و كثيره بعد از انجام وظيفه ، بايد نماز را تأخير نيندازند ، مگر در موردى كه در مسأله «۴۱۵» گذشت ، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد ، و در نماز هم مى تواند كارهاى مستحبّ مثل قنوت و غير آن را به جا آورد ، و احتياط مستحبّ آن است كه اگر به مقدار اجزاى واجب نماز پاك است ، مستحبات را ترك كند.

  فاصله انداختن مستحاضه انجام بین وظيفه خود تا انجام نماز

  مسأله ۴۲۰ ـ زن مستحاضه اگر بين وظيفه اى كه دارد ـ از وضو يا غسل ـ و نماز فاصله بيندازد ، بايد مطابق وظيفه اش دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود ، مگر آن كه بداند بر حالتى است كه در مسأله «۴۱۵» گذشت.

  استمرار خون استحاضه تا انجام نماز

  مسأله ۴۲۱ ـ اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمى شود ، چنانچه براى او ضرر ندارد ، بايد بعد از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد ، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون بيايد ، بايد دوباره غسل كند و اگر نماز هم خوانده بايد دوباره بخواند.

  استمرار خون استحاضه در موقع غسل یا بین غسل، متوسطه کثیره شود

  مسأله ۴۲۲ ـ اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است ، ولى اگر در بين غسل ، استحاضه متوسطه كثيره شود ، لازم است غسل را از سر بگيرد.

  جلوگیری از خون در تمام روزى كه روزه است

  مسأله ۴۲۳ ـ احتياط مستحبّ آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است به مقدارى كه مى تواند از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

  روزه زن مستحاضه كثيره

  مسأله ۴۲۴ ـ روزه زن مستحاضه كثيره ، در صورتى صحيح است كه غسل هايى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ غسل نماز مغرب و عشاء شبى كه مى خواهد فرداى آن را روزه بگيرد به جا آورد.

  خانم روزهدارى كه بعد از نماز عصر مستحاضه شود

  مسأله ۴۲۵ ـ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند ، روزه او صحيح است.

  انتقال استحاضه قليله به متوسطه يا كثيره پیش از نماز

  مسأله ۴۲۶ ـ اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز ، متوسطه يا كثيره شود ، بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گذشت انجام دهد ، و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود ، بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد ، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فايده ندارد ، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند.

  انتقال استحاضه متوسطه به كثيره در بین نماز

  مسأله ۴۲۷ ـ اگر در بين نماز ، استحاضه متوسطه زن كثيره شود ، بايد نماز را بشكند و براى استحاضه كثيره غسل كند و كارهاى ديگر آن را انجام دهد ، و همان نماز را دو مرتبه بخواند ، و بنابر احتياط استحبابى قبل از غسل وضو بگيرد ، و اگر براى غسل وقت ندارد ، لازم است وضو گرفته و عوض غسل تيمّم كند ، و اگر براى تيمّم نيز وقت ندارد بنابر احتياط واجب نماز را به همان حال تمام كند ، ولى بايد در خارج وقت قضا نمايد.
  و همچنين اگر در بين نماز ، استحاضه قليله متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند و وظايف مستحاضه متوسطه يا كثيره را انجام دهد.

  قطع شدن خون در بين نماز

  مسأله ۴۲۸ ـ اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه ، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده ، لازم است وظيفه اى را كه داشته از وضو و غسل انجام دهد و نماز را دوباره به جـا آورد.

  انتقال استحاضه كثيره به متوسطه

  مسأله ۴۲۹ ـ اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود ، بايد براى نماز اوّل عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را به جا آورد ، مثلا اگر پيش از نماز ظهر ، استحاضه كثيره متوسطه شود ، بايد براى نماز ظهر غسل كند ، و براى نماز عصر و مغرب و عشاء وضو بگيرد ، ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد ، بايد براى نماز عصر غسل نمايد ، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند ، بايد براى نماز مغرب غسل كند ، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد ، بايد براى نماز عشاء غسل نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما