• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  عادت وقتيه و عدديه

  مسأله ۴۸۵ ـ زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته اند:
  (اوّل) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و در وقت معيّن هم پاك شود ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود ، كه عادت حيض اين زن از اوّل ماه تا هفتم است.
  (دوم) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، و بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، و در هر دو ماه همه روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه باشد ، كه عادت او به اندازه تمام روزهايى است كه خون ديده و در وسط پاك بوده است ، و لازم نيست روزهايى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند ، مثل آن كه اگر در ماه اوّل از روز اوّل ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون ديد ، كمتر از سه روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم نُه روز شود ، در اين صورت همه نُه روز حيض است و عادت اين زن نُه روز مى شود.

  زنی که در وقت عادت يا جلوتر يا با تأخير یا خارج عادت خون ببيند

  مسأله ۴۸۶ ـ زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت يا جلوتر خون ببيند ـ به قدرى كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده ـ اگر چه آن خون نشانه هاى حيض را نداشته باشد ، بايد به احكامى كه براى زن حائض گذشت عمل كند ، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده ـ مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود ـ بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده قضا نمايد ، و همچنين است در صورتى كه از اوّل ايّام عادت تأخير بيفتد ولى خارج از عادت نباشد ، و امّا خونى كه خارج ايّام عادت ببيند و داراى نشانه هاى حيض نباشد ، در صورتى كه دو روز يا بيشتر از آخر ايّام عادت متأخر باشد حيض نيست و در كمتر از دو روز بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.

  زنی که روزهاى عادت و قبل و بعد آن خون ببيند

  مسأله ۴۸۷ ـ زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر همه روزهاى عادت و قبل از عادت ـ به قدرى كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده و يا با نشانه هاى حيض ـ و بعد از عادت با نشانه هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده حيض است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى باشد ، و بايد عبادتهايى را كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد.
  و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت به قدرى كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با نشانه هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود ، فقط روزهاى عادت او حيض است و خونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مى باشد ، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد.
  و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر زايد بر عادت نشانه هاى حيض را نداشته باشد ، بنابر احتياط واجب در زايد جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و اگر از ده روز بيشتر شود روزهاى عادت حيض و مابقى استحاضه است.

  زنی که مقدارى از روزهاى عادت با چند روز قبل يا بعد از آن خون ببيند

  مسأله ۴۸۸ ـ زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با نشانه هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود ، روزهايى كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا داراى نشانه هاى حيض باشد و روى هم به مقدار عادت او شود حيض و روزهاى قبل از آن را استحاضه قرار دهد.
  و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ، در صورتى كه خون روزهاى بعد از عادت نشانه هاى حيض را داشته باشد همه حيض است ، و اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد ، مجموع روزهاى عادت و بعد از عادت را كه به اندازه عادت باشد حيض قرار دهد و در زايد بر آن تا ده روز ـ بنابر احتياط واجب ـ جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و اگر بيشتر از ده روز شود ، به مقدار عادت را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

  فاصله افتادن کمتر از ده روز بین دو خون

  مسأله ۴۸۹ ـ زنى كه عادت دارد ، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد ، مثل آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند ، چند صورت دارد:
  ۱ ـ آن كه تمام خونى كه دفعه اوّل ديده در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك شدن مى بيند در روزهاى عادت نباشد ، در اين صورت بايد همه خون اوّل را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد ، و همچنين است اگر مقدارى از خون اوّل را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت ـ در صورتى كه به مقدارى باشد كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده ـ ببيند و يا اين كه داراى نشانه هاى حيض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن.
  ۲ ـ آن كه خون اوّل در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن به طورى كه در صورت اوّل ذكر شد ، در روزهاى عادت باشد كه بايد همه خون دوم را حيض ، و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.
  ۳ ـ آن كه مقدارى از خون اوّل و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اوّلى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد ، در اين صورت آن مقدار با پاكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده و مجموع از ده روز بيشتر نباشد همه آنها حيض است ، و مقدارى از خون اوّل كه پيش از روزهاى عادت بوده ومقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است ، مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتى كه يك ماه از اوّل تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند ، از سوم تا دهم حيض است ، و روز اوّل و دوم و همچنين از يازدهم تا پانزدهم استحاضه است.
  ۴ ـ آن كه مقدارى از خون اوّل و دوم در روزهاى عادت باشد ، ولى خون اوّل كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر باشد ، كه بايد در تمام دو خون جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و در پاكى وسط جمع كند بين تروك حائض و افعال طاهره.

  زنی که در غير وقت عادت و به شماره روزهاى حيضش خون ببيند

  مسأله ۴۹۰ ـ زنى كه عادت و قتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند ، در صورتى كه نشانه هاى حيض در آن باشد بايد همان را حيض قرار دهد.

  زنی که در وقت عادت خود با شماره كمتر يا بيشتر از عادتش خون ببیند

  مسأله ۴۹۱ ـ زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت خود خون ببيند و از سه روز كمتر نباشد ، ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد و بعد از پاك شدن دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته با نشانه هاى حيض خون ببيند ، چنانچه مجموع اين دو خون با پاكى بين آنها از ده روز بيشتر نشود ، همه را حيض قرار دهد ، و در صورتى كه بيشتر شود خونى را كه در عادت ديده حيض ، و خون ديگر استحاضه است.

  زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد و بيشتر از ده روز خون ببيند

  مسأله ۴۹۲ ـ زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، خونى كه در روزهاى عادت ديده ـ اگر چه نشانه هاى حيض را نداشته باشد ـ حيض است و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده ـ اگر چه نشانه هاى حيض را داشته باشد ـ استحاضه است ، مثلا زنى كه عادت حيض او از اوّل ماه تا هفتم است ، اگر از اوّل ماه تا دوازدهم خون ببيند ، هفت روز اوّل آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مى باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما