• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  عادت وقتيه

  مسأله ۴۹۳ ـ زنهايى كه عادت وقتيه دارند ، دو دسته اند:
  (اوّل) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود ، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببيند ، ولى ماه اوّل روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود ، كه اين زن بايد روز اوّل ماه را عادت حيض خود قرار دهد.
  (دوم) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيند ، و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، ولى در ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اوّل باشد ، مثل آن كه در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد ، كه اين زن هم بايد روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.

  زنی که در وقت عادت يا جلوتر یا عقب‏تر از اول عادت، خون ببيند

  مسأله ۴۹۴ ـ زنى كه عادت وقتيه دارد ، اگر در وقت عادت خود يا جلوتر ـ به مقدارى كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده ـ يا عقب تر از اوّل عادت ـ به مقدارى كه عرفاً بگويند عادتش را عقب انداخته ـ خون ببيند ، اگر چه آن خون نشانه هاى حيض را نداشته باشد ، بايد به احكامى كه براى زنهاى حائض ذكر شد عمل نمايد ، و اگر بعد بفهمد حيض نبوده ، مثل آن كه پيش از سه روز پاك شود ، بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده قضا نمايد.

  زنی که بيشتر از ده روز خون ببيند و شرط حیض قرار دادن عادت خويشان

  مسأله ۴۹۵ ـ زنى كه عادت وقتيه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانه هاى آن تشخيص دهد ، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، چه پدرى باشند چه مادرى ، زنده باشند يا مرده ، و بنابر احتياط واجب در صورتى كه عادت آنها شش يا هفت روز نباشد ، در مقدار تفاوت عادت آنها با شش يا هفت روز ، جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه ، ولى در صورتى مى تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد كه شماره روزهاى حيض همه آنان يك اندازه باشد ، و اگر شماره روزهاى حيض آنان يك اندازه نباشد ـ مثل آن كه عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى ديگر هفت روز باشد ـ نمى تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد.

  خونی که بیشتر از عادت خويشان خود ببيند

  مسأله ۴۹۶ ـ زنى كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مى دهد ، بايد روزى را كه در هر ماه اوّل عادت او بوده اوّل حيض خود قرار دهد ، مثلا زنى كه هر ماه روز اوّل ماه خون مى ديده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك مى شده ، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد ، بايد هفت روز اوّل ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.

  زنى که خويش نداشته باشد يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد

  مسأله ۴۹۷ ـ زنى كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، چنانچه خويش نداشته باشد يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ در هر ماه از روزى كه خون مى بيند تا شش يا هفت روز را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما