• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  خونی که مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد میبيند

  مسأله ۵۰۶ ـ مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد ، اگر خونى ببينند كه نشانه هاى حيض را داشته باشد ، بايد عبادت را ترك كنند ، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده ، بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده اند قضا نمايند ، و اگر خونى ببينند كه نشانه هاى حيض را نداشته باشد ، بايد عبادت را به جا آورند ، مگر ناسيه در صورتى كه يقين به تحقّق عادت پيدا كند ، كه تا احتمال بقاى عادت را مى دهد بايد عبادت را ترك كند.

  زنى كه دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببيند

  مسأله ۵۰۷ ـ زنى كه در حيض عادت دارد ـ چه در وقت حيض عادت داشته باشد ، چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن ـ اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببيند ، كه وقت آن يا شماره روزهاى آن يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد ، عادتش بر مى گردد به آنچه كه در اين دو ماه ديده است ، مثلا اگر از روز اوّل ماه تا هفتم خون مى ديده و پاك مى شده ، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود ، از دهم تا هفدهم عادت او مى شود.

  مقصود از ماه در عادت زن

  مسأله ۵۰۸ ـ مقصود از يك ماه گذشتن ، سى روز از ابتداى خون ديدن است ، نَه از روز اوّل ماه تا آخر ماه.

  زنى كه در يك ماه با فاصلة ده روز پاک بودن دو بار خون ببيند

  مسأله ۵۰۹ ـ زنى كه معمولا ماهى يك مرتبه خون مى بيند ، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و هر دو خون نشانه هاى حيض را داشته باشد، چنانچه روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد ، بايد هر دو را حيض قرار دهد.

  زنی که دو بار با فاصلة ده روز استحاضه ، خون ببیند

  مسأله ۵۱۰ ـ اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه حيض را دارد ، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه هاى حيض ببيند ، بايد خون اوّل و خون آخر را كه نشانه هاى حيض داشته حيض قرار دهد.

  زنی که پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست

  مسأله ۵۱۱ ـ اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست ، بايد براى عبادتهاى خود غسل كند ، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند ، ولى اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى بيند ، نبايد غسل كند.

  زنی که پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون است

  مسأله ۵۱۲ ـ اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بايد احتياط كند يا قدرى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد ـ و احتياط مستحبّ اين است كه در حالى كه ايستاده و شكم خود را به ديوار چسبانيده و پا را روى ديوار بلند كرده است اين كار را انجام دهد ـ پس اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر پاك نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ـ چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است ، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل كند ، و اگر سر ده روز پاك شد يا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل نمايد.
  و اگر عادتش كمتر از ده روز است ، در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مى شود نبايد غسل كند ، و اگر احتمال دهد كه خون او از ده روز مى گذرد ، واجب است يك روز عبادت را ترك كند ، و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد ، و احتياط مستحبّ اين است كه تا روز دهم بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند ، و اين حكم مختص زنى است كه قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده ، و گرنه بايد ايّام عادتش را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

  اگر بعضى از روزها را حيض قرار دهد و بعد بفهمد حيض نبوده

  مسأله ۵۱۳ ـ اگر بعضى از روزها را حيض قرار دهد و عبادت نكند و بعد بفهمد حيض نبوده است ، بايد نماز و روزه اى را كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ، و اگر به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند و بعد بفهمد حيض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد بايد قضا نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما