• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  مواردی که نجاست بدن يا لباس نمازگزار با شرایطی عفو شده

  مسأله ۸۵۴ ـ در سه صورت كه تفصيل آنها خواهد آمد ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است.
  (اوّل) آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست ، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.
  (دوم) آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد ، و اندازه درهم ـ از جهت عفو خونِ كمتر از آن در نماز ـ تقريباً به مقدار بند سرانگشت سبّابه (شهادت) مى باشد.
  (سوم) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
  و در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است ، و آن صورت اين است كه متنجّس از لباسهاى كوچك باشد مانند جوراب و عرقچين.
  و احكام اين چهار صورت به تفصيل در مسائل بعد مى آيد.

  خون زخم یا جراحت یا دمل در بدن يا لباس نمازگزار

  مسأله ۸۵۵ ـ اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، چنانچه طورى است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى نوع مردم مشقّت داشته باشد ، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است ، مى تواند با آن خون نماز بخواند ، و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه روى زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد.

  خون بريدگى و زخمى كه به آسانى شسته مى‏شود

  مسأله ۸۵۶ ـ اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب مى شود و شستن آن براى نوع مردم آسان است در بدن يا لباس نمازگزار باشد و كمتر از درهم نباشد و با آن نماز بخواند ، نماز او باطل است.

  جائى از بدن يا لباس كه به رطوبت زخم نجس شود

  مسأله ۸۵۷ ـ اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن نماز بخواند ، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مى شود ، به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

  خون بواسير يا زخمى كه توى دهان و بينى است و به بدن يا لباس برسد

  مسأله ۸۵۸ ـ اگر از بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون نباشد يا زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها است خونى به بدن يا لباس برسد ، ظاهر اين است كه مى تواند با آن نماز بخواند ، و امّا خون بواسيرى كه دانه هاى آن بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جايز است.

  شک در خونی که در بدن يا لباس خود ببيند و نداند از زخم است

  مسأله ۸۵۹ ـ كسى كه بدنش زخم است ، اگر در بدن يا لباس خود خونى ببيند كه به مقدار درهم يا بيشتر از آن است و نداند از زخم است يا خون ديگر ، جايز نيست با آن نماز بخواند.

  کسی که چند زخم در بدن دارد

  مسأله ۸۶۰ ـ اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ، تا وقتى همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد ، ولى اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود ، هر كدام كه خوب شد بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن در صورتى كه از يك درهم كمتر نباشد آب بكشد.

  خون نجس العين و حيض و نفاس و استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار

  مسأله ۸۶۱ ـ اگر سر سوزنى خون حيض يا سگ يا خوك يا كافر غير كتابى يا مردار يا حيوان حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است ، و بنابر احتياط واجب خون نفاس و استحاضه نيز چنين است ، ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسانى كه نجس العين نيست ، يا خون حيوان حلال گوشت ، اگر چه در چند جاى بدن و لباس باشد ، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

  خونى كه به لباس بى آستر بريزد

  مسأله ۸۶۲ ـ خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد ، يك خون حساب مى شود ، ولى اگر پشت آن جدا خونى شود ، بايد هر كدام را يك خون جداگانه حساب كند ، پس اگر خونى كه پشت و روى لباس است روى هم از يك درهم كمتر باشد ، نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

  خونى كه به لباسى كه آستر دارد بريزد

  مسأله ۸۶۳ ـ اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد ، يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

  رسیدن رطوبت به خونی که كمتر از درهم باشد

  مسأله ۸۶۴ ـ اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد كه اطراف را آلوده كند ، نماز با آن باطل است ، اگر چه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم نباشد ، ولى اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نكند ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

  بدن يا لباسی که به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود

  مسأله ۸۶۵ ـ اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود ، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد ، نمى شود با آن نماز خواند.

  رسیدن نجاست دیگر به خونى كه كمتر از درهم است

  مسأله ۸۶۶ ـ اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد ـ مثلا يك قطره بول روى آن بريزد ـ در صورتى كه به بدن يا لباس برسد ، نماز خواندن با آن جايز نيست.

  نجس بودن لباسهاى كوچك نمازگزار

  مسأله ۸۶۷ ـ اگر لباسهاى كوچك نمازگزار ، مثل عرقچين و جوراب كه نمى شود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد ، چنانچه ساير موانع لباس نمازگزار در آن نباشد ـ مثل اين كه از مردار يا نجس العين يا حيوان حرام گوشت باشد ـ نماز با آن صحيح است ، و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد.

  همراه بودن چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقو برای نمازگزار

  مسأله ۸۶۸ ـ چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس جايز است همراه نمازگزار باشد.

  کسی که احتمال دهد خونى كه در بدن يا لباس اوست مورد عفو نيست

  مسأله ۸۶۹ ـ اگر مى داند خونى كه در بدن يا لباس اوست كمتر از درهم است ، ولى احتمال مى دهد كه از خونهايى باشد كه مورد عفو نيست ، جايز است كه با آن خون نماز بخواند و شستن براى نماز لازم نيست.

  کسی که نداند این خون از خونهايى است كه مورد عفو نيست

  مسأله ۸۷۰ ـ اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد ، و نداند كه از خونهايى است كه مورد عفو نيست و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از آنها بوده ، اعاده نماز لازم نيست ، و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده ، در اين صورت نيز اعاده لازم نيست.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما