• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  نجس كردن زمين و سقف و طرف بيرون ديوار مسجد

  مسأله ۹۰۹ ـ نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است ، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً آن را تطهير كند ، و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند ، و اگر نجس شود نجاستش را بر طرف كنند.

  کسی که نتواند مسجد را تطهير نمايد

  مسأله ۹۱۰ ـ اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد ، يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند ، تطهير مسجد بر او واجب نيست ، ولى بايد به كسى كه مى تواند تطهير كند و احتمال دهد كه تطهير مى كند اطّلاع دهد.

  تطهير جایی از مسجد که بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست

  مسأله ۹۱۱ ـ اگر جايى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست ، بايد آن جا را بكنند يا خراب نمايند ، در صورتى كه خرابى كلى نبوده و مستلزم ضرر وقف نباشد ، و پر كردن جايى كه كنده اند و ساختن جايى كه خراب كرده اند واجب نيست ، ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود ، در صورتى كه ممكن باشد ، بايد بعد از آب كشيدن به جاى اوّلش بگذارند.

  نجس شدن مسجدى كه غصب يا خراب شده

  مسأله ۹۱۲ ـ اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند ، نجس كردن آن ـ بنابر احتياط ـ حرام است ، و تطهير آن واجب نيست ، ولى نجس كردن مسجدى كه خراب شده ـ هر چند در آن نماز نخوانند ـ جايز نيست و تطهير آن لازم است.

  نجس كردن حرم امامان (عليهم السلام) و تطهير آن

  مسأله ۹۱۳ ـ نجس كردن حرم امامان (عليهم السلام) حرام است ، و اگر نجس شود ، چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى باشد تطهير آن واجب است ، بلكه احتياط مستحبّ آن است كه اگر بى احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند.

  نجس كردن حصير مسجد و تطهير آن بر كسى كه نجس كرده و غير او

  مسأله ۹۱۴ ـ نجس كردن حصير مسجد حرام است ، و كسى كه آن را نجس كرده بنابر احتياط بايد تطهير كند ، و بر غير او احتياط مستحبّ آن است كه تطهير نمايد ، مگر اين كه نجاست آن بى احترامى به مسجد باشد ، كه در اين صورت بايد تطهير شود.

  بردن عين نجس و متنجس در مسجد

  مسأله ۹۱۵ ـ بردن عين نجس و متنجس در مسجد ، اگر بى احترامى به مسجد باشد حرام است ، بلكه احتياط مستحبّ آن است كه اگر بى احترامى هم نباشد ، عين نجس را در مسجد نبرند.

  روضه خوانی و چادر زدن در مسجد

  مسأله ۹۱۶ ـ اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش كنند و سياهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند ، در صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود ، اشكال ندارد.

  زينت كردن مسجد به طلا و صورت چیزهایی که روح دارد یا روح ندارد

  مسأله ۹۱۷ ـ زينت كردن مسجد به طلا و صورت چيزهايى كه مثل انسان و حيوان روح دارد ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، و نقاشى چيزهايى كه روح ندارد ، مثل گل و بوته مكروه است.

  فروش مسجد يا داخل ملك و جاده نمودن آن

  مسأله ۹۱۸ ـ اگر مسجد خراب هم شود نمى توانند آن را بفروشند ، يا داخل ملك و جادّه نمايند.

  فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد

  مسأله ۹۱۹ ـ فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است ، و اگر مسجد خراب شود بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند ، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد ، بايد در مسجد ديگر مصرف شود ، ولى اگر به درد مسجدهاى ديگر هم نخورد ، آنچه را كه از اجزاى مسجد شمرده نشود و وقف بر مسجد باشد ، مى توانند با اذن ولىّ شرعى بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد ، وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند ، و اگر آن هم ممكن نشد ، در ساير وجوه برّ و خير صرف نمايند.

  ساختن مسجد و تعمير آن

  مسأله ۹۲۰ ـ ساختن مسجد و تعمير آن مستحبّ است ، و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند ، بلكه مى توانند مسجدى را كه خراب نشده ـ براى احتياج مردم به نماز ـ خراب كنند و بزرگتر بسازند.

  مستحبات مسجد و كسى كه مى‏خواهد به مسجد برود

  مسأله ۹۲۱ ـ تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحبّ است ، و كسى كه مى خواهد مسجد برود مستحبّ است خود را خوشبو كند ، و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد ، و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد ، و موقع داخل شدن به مسجد اوّل پاى راست ، و موقع بيرون آمدن اوّل پاى چپ را بگذارد ، و همچنين مستحبّ است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.

  دو ركعت نماز به قصد تحيّت و احترام مسجد

  مسأله ۹۲۲ ـ وقتى انسان وارد مسجد مى شود مستحبّ است دو ركعت نماز به قصد تحيّت و احترام مسجد بخواند ، و اگر نماز واجب يا مستحبّ ديگرى هم بخواند كافيست.

  چيزهايى كه در مسجد مكروه است

  مسأله ۹۲۳ ـ خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد ، و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا ، و مشغول صنعت شدن ، و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است ، و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد ، و گمشده اى را طلب كند ، و صداى خود را بلند كند ، ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد ، بلكه مستحبّ است.

  راه دادن بچه و ديوانه به مسجد و كسى كه پياز و سير خورده

  مسأله ۹۲۴ ـ راه دادن بچّه و ديوانه به مسجد مكروه است ، و كسى كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مى كند ، مكروه است به مسجد برود.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما