• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  حدّ رکوع

  مسأله ۱۰۳۱ ـ در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه اى خم شود كه سر انگشتها به زانو برسد ، و اين عمل را ركوع مى گويند ، و احوط آن است كه بتواند دست را به زانو بگذارد.

  گذاشتن سر انگشتها به زانو

  مسأله ۱۰۳۲ ـ اگر به اندازه ركوع خم شود ولى سر انگشتها را به زانو نگذارد ، اشكال ندارد.

  ركوع به طور غير معمول

  مسأله ۱۰۳۳ ـ هرگاه ركوع را به طور غير معمول به جا آورد ، مثلا به چپ يا راست خم شود ، اگر چه دستهاى او به زانو برسد صحيح نيست.

  خم شدن به قصد ركوع

  مسأله ۱۰۳۴ ـ خم شدن بايد به قصد ركوع باشد ، پس اگر به قصد كار ديگر ـ مثلا براى كشتن جانورى ـ خم شود ، نمى تواند آن را ركوع حساب كند ، بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود ، و به واسطه اين عمل ركن زياد نشده و نماز باطل نمى شود.

  حدّ ركوع براى كسى كه دست يا زانوى او غير متعارف است

  مسأله ۱۰۳۵ ـ كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد ، مثلا دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود به زانو مى رسد ، يا زانوى او پايين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد ، بايد به اندازه متعارف خم شود.

  حدّ ركوع براى كسى كه نشسته ركوع مى‏كند

  مسأله ۱۰۳۶ ـ كسى كه نشسته ركوع مى كند ، بايد به قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد ، و احوط آن است كه به قدرى خم شود كه اگر ايستاده ركوع مى كرد به همان مقدار خم مى شد.

  مقدار ذكر واجب ركوع

  مسأله ۱۰۳۷ ـ در حال اختيار واجب است در ركوع سه مرتبه (سُبْحانَ اللّهِ) يا يك مرتبه (سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ) يا هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بگويد ، و احتياط مستحبّ آن است كه تسبيح را به صورتى كه بيان شد بر ذكر ديگر مقدم بدارد ، و در تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن يك (سُبْحانَ اللّهِ) كافيست.

  شرایط در ذکر رکوع و مقدار مستحب آن

  مسأله ۱۰۳۸ ـ ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود ، و مستحبّ است آن را ( سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ) سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند.

  آرامش بدن در حال ذکر ركوع

  مسأله ۱۰۳۹ ـ در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ، و در ذكر مستحبّ هم اگر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور داده اند بگويد ، بنابر احتياط واجب آرام بودن بدن لازم است ، و اگر به قصد مطلق ذكر بگويد لازم نيست.

  به هم خوردن طمأنینه هنگام گفتن ذكر واجب ركوع

  مسأله ۱۰۴۰ ـ اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى گويد بى اختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود ، بايد بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذكر را بگويد ، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود ، يا انگشتان را حركت دهد ضررى ندارد.

  ذکر رکوع پيش از آرام گرفتن بدن عمداً

  مسأله ۱۰۴۱ ـ اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر ركوع را بگويد ، نمازش باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، كه نمازش از جهت اين زياده باطل نمى شود.

  سر برداشتن از رکوع پيش از تمام شدن ذكر واجب

  مسأله ۱۰۴۲ ـ اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بر دارد ، نمازش باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، كه از اين جهت نمازش باطل نمى شود ، و اگر سهواً سر بر دارد ، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده ، بايد در حال آرامى بدن ذكر را بگويد ، و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد ، نمازش صحيح است.

  ذكر ركوع در موارد ضرورت

  مسأله ۱۰۴۳ ـ در موارد ضرورت جايز است به يك (سُبْحانَ اللّهِ) در ذكر ركوع اكتفا كند ، و احتياط مستحبّ آن است كه دو (سُبْحانَ اللّهِ) ديگر را در حال برخاستن بگويد.

  آرامش نداشتن در رکوع به واسطه مرض و مانند آن

  مسأله ۱۰۴۴ ـ اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد ، نمازش صحيح است ، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود ، ذكر واجب را بگويد.

  کسی که نتواند به اندازه ركوع شرعى خم شود

  مسأله ۱۰۴۵ ـ هرگاه نتواند به اندازه ركوع شرعى ـ كه در مسأله «۱۰۳۱» گذشت ـ خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع شرعى را به جا آورد ، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند ركوع شرعى را به جا آورد ، در صورتى كه متمكّن از ركوع عرفى است ، بنابر احتياط واجب بايد ركوع عرفى را به جا آورد ، و به سر هم در حال قيام اشاره به ركوع بنمايد ، و اگر نتواند به اندازه ركوع عرفى هم خم شود ، يا هيچ نتواند خم شود ، بنابر احتياط واجب موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند ، و نماز ديگرى هم بخواند و براى ركوع آن در حال ايستادن با سر اشاره نمايد.

  مراتب اشاره کردن براى عاجز از ركوع

  مسأله ۱۰۴۶ ـ كسى كه وظيفه اش اين است كه براى ركوع با سر اشاره كند ، اگر نتواند با سر اشاره كند بايد به نيّت ركوع چشمها را ، هم بگذارد ، و ذكر آن را بگويد ، و به نيّت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند ، و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب خود نيّت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.

  كسى كه نمى‏تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند

  مسأله ۱۰۴۷ ـ كسى كه نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند حتّى به مقدار عرفى آن ، و فقط مى تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود ، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد ، و در صورتى كه خم شدنش در حال نشستن به حدى باشد كه ركوع عرفى براى نشسته صدق كند ، احتياط واجب اين است كه نماز ديگرى هم بخواند ، و موقع ركوع آن بنشيند و به همان اندازه خم شود.

  دو مرتبه خم شدن به اندازه ركوع

  مسأله ۱۰۴۸ ـ اگر بعد از رسيدن به حدّ ركوع سر بردارد و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود ، نمازش باطل است ، و اگر بعد از آن كه به اندازه ركوع خم شد به قدرى خم شود كه از اندازه ركوع بگذرد و دوباره به ركوع بر گردد ، در صورتى كه به همان حالت خميدگى برگردد تا به حدّ ركوع برسد ، نمازش باطل نيست.

  قیام بعد از تمام شدن ذكر ركوع

  مسأله ۱۰۴۹ ـ بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد ، و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود ، و اگر عمداً پيش از ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است.

  فراموش کردن ركوع و به یاد آمدن آن پيش از آنكه به سجده برسد

  مسأله ۱۰۵۰ ـ اگر ركوع را فراموش كند ، و پيش از آن كه به سجده برسد يادش بيايد ، بايد بايستد بعد به ركوع رود ، و چنانچه به حالت خميدگى به ركوع بر گردد ، نمازش باطل است.

  فراموش کردن رکوع و به یاد آمدن آن بعد از آنكه پيشانى به زمين رسيد

  مسأله ۱۰۵۱ ـ اگر بعد از آن كه پيشانى به زمين رسيد يادش بيايد كه ركوع نكرده ، بايد برگردد و ركوع را بعد از ايستادن به جا آورد و نمازش صحيح است ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى زيادى سجده به جا آورد ، و احتياط مستحبّ آن است كه دوباره نماز را اعاده نمايد ، و اگر در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل است.

  مستحبات ركوع

  مسأله ۱۰۵۲ ـ مستحبّ است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد ، و در ركوع زانوها را به عقب دهد ، و پشت را صاف نگهدارد ، و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد ، و بين دو قدم را نگاه كند ، و پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد ، و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد ، در حال آرامى بدن بگويد: (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ).

  مستحب براى زنها در حال ركوع

  مسأله ۱۰۵۳ ـ مستحبّ است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند ، و زانوها را به عقب ندهند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما