• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  معیّن کردن امام در نيت

  مسأله ۱۴۶۸ ـ موقعى كه مأموم نيّت مى كند بايد امام را معيّن نمايد ، ولى دانستن اسم او لازم نيست ، مثلا اگر نيّت كند اقتدا مى كنم به امام حاضر ، نمازش صحيح است.

  آنچه كه از مأموم در نماز جماعت ساقط است

  مسأله ۱۴۶۹ ـ مأموم بايد غير از حمد و سوره ، همه چيزهاى نماز را خودش بخواند ، ولى اگر ركعت اوّل يا دوم مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد ، بايد حمد و سوره را بخواند.

  شنیدن صداى حمد و سوره امام در نماز جهری

  مسأله ۱۴۷۰ ـ اگر مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز صبح و مغرب و عشاء ، صداى حمد و سوره امام را بشنود ، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد بايد حمد و سوره را نخواند ، و اگر صداى امام را نشنود مستحبّ است حمد و سوره را بخواند ، ولى قصد جزئيّت نماز نكند ، و بايد آهسته بخواند ، و چنانچه سهواً بلند بخواند اشكال ندارد.

  شنیدن بعضى از كلمات حمد و سوره امام

  مسأله ۱۴۷۱ ـ اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود ، مى تواند آنچه را نمى شنود بخواند ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه حمد و سوره را نخواند.

  هرگاه مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند

  مسأله ۱۴۷۲ ـ اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند ، يا خيال كند صدايى را كه مى شنود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده ، نمازش صحيح است.

  شك در اینكه صداى حمد و سوره امام را مى‏شنود يا نه

  مسأله ۱۴۷۳ ـ اگر شكّ كند كه صداى امام را مى شنود يا نه ، يا صدايى بشنود و نداند كه صداى امام است يا صداى كس ديگر ، مى تواند حمد و سوره را بخواند.

  حمد و سوره خواندن مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر

  مسأله ۱۴۷۴ ـ مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر نبايد حمد و سوره را بخواند ، و مستحبّ است به جاى آن ذكر بگويد.

  وقت تكبيرة الاحرام گفتن مأموم

  مسأله ۱۴۷۵ ـ مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد ، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.

  سلام دادن مأموم پيش از امام

  مسأله ۱۴۷۶ ـ اگر مأموم سهواً پيش از امام سلام دهد ، نمازش صحيح است ، بلكه اگر عمداً هم پيش از امام سلام دهد در صورتى كه از اوّل قصد عدول نداشته ، نمازش اشكال ندارد.

  تبعّیت مأموم دراذکار نماز

  مسأله ۱۴۷۷ ـ اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام ، چيزهاى ديگر نماز را پيش از امام بگويد ، اشكال ندارد ، ولى اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت مى گويد ، احتياط مستحبّ آن است كه پيش از امام نگويد.

  تبعّیت مأموم درافعال نماز

  مسأله ۱۴۷۸ ـ مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى شود ، كارهاى ديگر آن را مانند ركوع و سجود با امام يا كمى بعد از امام به جا آورد ، و اگر عمداً پيش از امام يا مدّتى بعد از امام انجام دهد ، جماعتش باطل مى شود ، ولى اگر به وظيفه منفرد عمل نموده نمازش صحيح است.

  سر از ركوع برداشتن پيش از امام

  مسأله ۱۴۷۹ ـ اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد ، چنانچه امام در ركوع باشد بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد ، و در اين صورت زياد شدن ركوع نماز را باطل نمى كند ، ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع امام برسد امام سر بردارد ، نمازش باطل است.

  سر از سجده بر داشتن پیش از امام

  مسأله ۱۴۸۰ ـ اگر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است ، بايد به سجده برگردد ، و چنانچه در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد ، براى زياد شدن دو سجده نماز باطل نمى شود.

  کسی که اشتباهاً سر از سجده بردارد و وقتى برگشت به سجدامام نرسد

  مسأله ۱۴۸۱ ـ كسى كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده برداشته ، هرگاه به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد ، نمازش صحيح است ، ولى اگر در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد ، نمازش باطل است.

  کسی که اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً برنگردد

  مسأله ۱۴۸۲ ـ اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد ، و سهواً يا به خيال اين كه به امام نمى رسد به ركوع يا سجده نرود ، جماعت و نمازش صحيح است.

  کسی که به خيال اينكه سجده اول يا دوم امام است برگردد

  مسأله ۱۴۸۳ ـ اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است ، چنانچه به خيال اين كه سجده اوّل امام است ، به قصد اين كه با امام سجده كند ، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده ، سجده دوم او حساب مى شود ، و اگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اوّل امام بوده ، بايد به قصد اين كه با امام سجده كند تمام كند ، و دوباره با امام به سجده رود ، و در هر دو صورت احتياط مستحبّ آن است كه بعد از تمام كردن نماز به جماعت دوباره هم بخواند.

  به رکوع رفتن پيش از امام اگر به مقدارى از قرائت امام مى‏رسد

  مسأله ۱۴۸۴ ـ اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مى رسد ، چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود نماز و جماعتش صحيح است ، و اگر عمداً برنگردد ، صحّت نمازش محلّ اشكال است.

  به رکوع رفتن پيش از امام اگر به چيزى از قرائت امام نمى‏رسد

  مسأله ۱۴۸۵ ـ اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمى رسد ، اگر به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به ركوع رود ، جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر صبر كند تا امام به او برسد ، نمازش صحيح و جماعتش محلّ اشكال است.

  به سجده رفتن پيش از امام

  مسأله ۱۴۸۶ ـ اگر سهواً پيش از امام به سجده رود و به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به سجده رود ، جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر صبر كند تا امام به او برسد نمازش صحيح و جماعتش محلّ اشكال است.

  امام اشتباهاً قنوت يا تشهد بخواند

  مسأله ۱۴۸۷ ـ اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند ، يا در ركعتى كه تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود ، مأموم نبايد قنوت و تشهّد را بخواند ، ولى نمى تواند پيش از امام به ركوع رود يا پيش از امام قيام كند ، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهّد امام تمام شود و بقيّه نماز را با او بخواند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما