• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  شرايط وجوب زكات فطره و مقدار آن از غذاى معمول يا قيمت آن

  مسأله ۲۰۰۸ ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيست ، به اين معنى كه ماه رمضان را ـ اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب ـ با اين شرايط درك كند ، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند ، هر نفرى يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاى معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسى كه وقت غروب شب عيد فطر بى هوش است ، بايد فطره را بدهد.

  تعریف فقیر و زكات فطره او

  مسأله ۲۰۰۹ ـ كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

  فطره كسانى كه در غروب شب عيد فطر نان‏خور انسان حساب مى‏ شوند

  مسأله ۲۰۱۰ ـ انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

  زكات دادن به زنى كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد

  مسأله ۲۰۱۱ ـ اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

  ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه آمده

  مسأله ۲۰۱۲ ـ فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مى شود ، بر او واجب است.

  ميهمان و كسى كه بدون رضايت صاحبخانه آمده باشد

  مسأله ۲۰۱۳ ـ مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدّتى نزد او مى ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ، و همين احتياط در مورد كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد ، بايد رعايت شود.

  فطره ميهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى‏شود

  مسأله ۲۰۱۴ ـ فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

  كسى كه موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد

  مسأله ۲۰۱۵ ـ اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست.

  کسی که پيش از غروب بالغ يا عاقل يا بى نياز شود

  مسأله ۲۰۱۶ ـ اگر پيش از غروب بچّه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود ، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد.

  كسى كه پيش از ظهر روز عيد شرايط واجب شدن فطره در او پيدا شود

  مسأله ۲۰۱۷ ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحبّ زكات فطره را بدهد.

  كافرى كه شب عيد مسلمان شود، يا مسلمانى شيعه شود

  مسأله ۲۰۱۸ ـ كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد.

  كسى كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن دارد

  مسأله ۲۰۱۹ ـ كسى كه فقط به اندازه يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم و مانند آن دارد ، مستحبّ است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مى تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكى از آنها صغير باشد ، ولىّ او براى خودش بگيرد ، و آنچه را براى خود گرفته براى صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براى صغير گرفت ـ بنابر احتياط واجب ـ آن را به كسى ندهد.

  اگر بعد از غروب شب عيد بچه‏دار شود يا كسى نان‏خور او شود

  مسأله ۲۰۲۰ ـ اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود ، يا كسى نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مى شوند بدهد.

  نان‏خور كسى که پيش از غروب نان‏خور ديگرى شود

  مسأله ۲۰۲۱ ـ اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد.

  كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد

  مسأله ۲۰۲۲ ـ كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد.

  فطره انسان به كسى واجب باشد و او فطره را ندهد

  مسأله ۲۰۲۳ ـ اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحبّ آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد.

  كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است و خودش فطره را بدهد

  مسأله ۲۰۲۴ ـ اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.

  زنى كه شوهر مخارج او را نمى‏ دهد

  مسأله ۲۰۲۵ ـ زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتى كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود را بدهد.

  دادن فطره كسى كه سيد نيست به سيد

  مسأله ۲۰۲۶ ـ كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيّد فطره بدهد ، حتّى اگر سيّدى نان خور او باشد نمى تواند فطره او را به سيّد ديگرى بدهد.

  فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى‏ خورد

  مسأله ۲۰۲۷ ـ فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد ، فطره طفل بر كسى واجب نيست.

  دادن فطره از مال حلال، فطره

  مسأله ۲۰۲۸ ـ انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

  كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج آن اجیر را بدهد

  مسأله ۲۰۲۹ ـ اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولى براى مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد ـ چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگرى ـ واجب نيست فطره او را بدهد.

  كسى بعد از غروب شب عيد فطر يا پيش از آن بميرد

  مسأله ۲۰۳۰ ـ اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما