• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  ازدواج محارم

  مسأله ۲۴۴۸ ـ ازدواج با زنهايى كه با انسان محرم هستند ـ مثل مادر و خواهر و دختر و عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن ـ حرام است.

  محرم شدن مادر زن و مادر پدر او هرچه بالا روند

  مسأله ۲۴۴۹ ـ اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد ، اگرچه با او نزديكى نكند ، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هرچه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند.

  محرم شدن دختر و نوه دخترى و پسرى زنى كه عقد كرده

  مسأله ۲۴۵۰ ـ اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد ، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين روند ، چه در وقت عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند ، به آن مرد محرم مى شوند.

  ازدواج با دختر زنى كه براى خود عقد كرده

  مسأله ۲۴۵۱ ـ اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد ، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

  محرم بودن عمه و خاله خود و پدر و مادر هرچه بالا روند

  مسأله ۲۴۵۲ ـ عمّه و خاله انسان و عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر يا مادر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر يا پدر مادر هرچه بالا روند به انسان محرمند.

  محرمیت پدر و جد شوهر هرچه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر

  مسأله ۲۴۵۳ ـ پدر و جدّ شوهر هرچه بالا روند ، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پايين آيند ، چه در موقع عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند ، به زن او محرم هستند.

  ازدواج با خواهر زن

  مسأله ۲۴۵۴ ـ اگر زنى را براى خود عقد كند به عقد دائم يا موقّت ، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

  ازدواج با خواهر زن در عده طلاق رجعى و بائن و عده متعه

  مسأله ۲۴۵۵ ـ اگر زن خودرا ـ به ترتيبى كه در كتاب طلاق مى آيد ـ طلاق رجعى دهد ، در بين عدّه نمى تواند خواهر اورا عقد نمايد ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كه در عدّه متعه باشد ، ولى در عدّه طلاق بائن مى تواند با خواهر او ازدواج نمايد.

  ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده زن

  مسأله ۲۴۵۶ ـ انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ، ولى اگر بدون اذن زنش آنان را عقد نمايد و بعد زن اجازه نمايد اشكال ندارد.

  اگر زن بفهمد شوهرش خواهر زاده و برادر زاده او را عقد كرده

  مسأله ۲۴۵۷ ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده اورا عقد كرده و حرفى نزند ، و حرف نزدنش كاشف از رضايت او نباشد ، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است.

  ازدواج با دختر خاله يا دختر عمه خود بعد از زنا با مادر آنها

  مسأله ۲۴۵۸ ـ اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خودرا بگيرد با مادر او زنا كند ، ديگر نمى تواند با او ازدواج نمايد ، و بنابر احتياط واجب دختر عمّه نيز همين حكم را دارد.

  ازدواج با دختر خاله يا دختر عمه خود و زنا با مادر آنها

  مسأله ۲۴۵۹ ـ اگر با دختر عمّه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند موجب جدايى آنها نمى شود ، ولى اگر پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد ، احتياط واجب آن است كه از ايشان به طلاق جدا شود.

  ازدواج با دختر زنی که با آن زن زنا کرده

  مسأله ۲۴۶۰ ـ اگر با زنى غير از عمّه و خاله خود زنا كند ، احتياط مستحبّ آن است كه با دختر او ازدواج نكند ، و اگر زنى را عقد نمايد و پيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا كند ، احتياط واجب آن است كه به طلاق از آن زن جدا شود ، ولى اگر با او نزديكى كند و بعد با مادر او زنا نمايد ، لازم نيست از آن زن جدا شود.

  ازدواج با کفار و با خوارج و غلات و نواصب

  مسأله ۲۴۶۱ ـ زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر در آيد ، و مرد مسلمان هم نمى تواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند ، ولى متعه كردن زنهاى اهل كتاب يعنى يهود و نصارى مانعى ندارد ، و بنابر احتياط مستحبّ ازدواج دائم با آنها ننمايد ولی نمی تواند با زن های اهل کتاب بدون رضایت زن مسلمان خود ازدواج دائم یا موقت نماید.
  و بعضى از فرقه ها ـ از قبيل خوارج و غلات و نواصب ـ كه خودرا مسلمان مى دانند و در حكم كفّارند ، مرد و زن مسلمان نمى توانند با آنها به طور دائم يا موقّت ازدواج نمايند.

  ازدواج با زنى كه با او در عده زنا کرده

  مسأله ۲۴۶۲ ـ اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند ، آن زن ـ بنابر احتياط ـ بر او حرام مى شود ، و اگر با زنى كه در عدّه متعه يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند ، بعد مى تواند اورا عقد نمايد ، و معنى طلاق رجعى و طلاق بائن وعدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق خواهد آمد.

  ازدواج با زنى كه با او زنا كرده يا زنا دادن او علنى است

  مسأله ۲۴۶۳ ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند ، بعد مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد ، ولى احتياط واجب آن است كه از ازدواج با زنى كه زنا دادن او علنى است خوددارى كند ، مگر بعد از معلوم شدن توبه آن زن ، و احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند ، بعد اورا عقد نمايد ، و اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند اين احتياط مستحبّ است.

  عقد کردن زنى كه در عده ديگرى است

  مسأله ۲۴۶۴ ـ اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند ، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود ، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد.

  عقد کردن زنى را كه در عده ديگرى است و نزديكى با او

  مسأله ۲۴۶۵ ـ اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند و با او نزديكى كند ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود ، اگرچه نمى دانسته كه آن زن در عدّه است ، يا نمى دانسته كه عقد زن در عدّه حرام است.

  ازدواج با زنى كه شوهر دارد

  مسأله ۲۴۶۶ ـ اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و ازدواج با او حرام است و با او ازدواج كند ، بايد از او جدا شود و بر او حرام ابدى مى شود ، و همچنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزديكى كرده باشد.

  حكم زن شوهردارى كه زنا كند

  مسأله ۲۴۶۷ ـ زن شوهر دار اگر زنا كند بر شوهر خود حرام نمى شود ، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد ، بهتر است شوهر اورا طلاق دهد ، ولى در هر صورت بايد مهرش را بدهد.

  شك در اینکه عده شوهر اول تمام بوده يا نه

  مسأله ۲۴۶۸ ـ زنى را كه طلاق داده اند و زنى كه متعه بوده و شوهرش مدّت اورا بخشيده يا مدّتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شكّ كند كه موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه ، در صورتى كه در حال شكّ احتمال بدهد كه موقع عقد غافل از عدّه نبوده ، عقد شوهر دوم صحيح است ، و در غير اين صورت صحّت عقد محلّ اشكال است.

  ازدواج لواط کننده با مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده

  مسأله ۲۴۶۹ ـ مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده ـ در صورتى كه بالغ بوده ـ حرام است ، و همچنين بنابر احتياط مادربزرگ و دختر دختر; و در صورتى كه لواط دهنده بالغ باشد يا لواط كننده بالغ نباشد ، اگر عقد واقع شد بنابر احتياط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود ، و همچنين در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر ، و اگر گمان يا شكّ كند كه دخول شده بر او حرام نمى شود.

  لواط با پسری که با مادر يا خواهر او ازدواج کرده

  مسأله ۲۴۷۰ ـ اگر با مادر يا خواهر پسرى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن پسر لواط كند ، آنها بر او حرام نمى شوند ، هرچند احتياط مستحبّ آن است كه از زن خود به طلاق جدا شود ، خصوصاً در صورتى كه خواهر آن پسر باشد ، و احتياط واجب آن است كه اگر لواط كننده زن خودرا طلاق داده ، دوباره با او ازدواج نكند.

  ازدواج فردی که در حال احرام است

  مسأله ۲۴۷۱ ـ اگر كسى در حال احرام با زنى ازدواج نمايد ، عقد او باطل است ، و اگر مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود.

  ازدواج زنى كه در حال احرام است

  مسأله ۲۴۷۲ ـ اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند ، عقد او باطل است ، و اگر زن مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، بنابر احتياط آن مرد بر او حرام ابدى مى شود.

  مرد يا زنی که طواف نساء نكند

  مسأله ۲۴۷۳ ـ اگر مرد طواف نساءرا ـ كه يكى از كارهاى حجّ و عمره مفرده است ـ به جا نياورد ، زنش و زنان ديگر كه به احرام بر او حرام شده بودند حلال نمى شوند ، و نيز اگر زن طواف نساء نكند مرد بر او حلال نمى شود ، ولى اگر بعد طواف نساءرا انجام دهند ، حلال مى شوند.

  نزديكى با دخترى كه عقد كرده و بالغ نشده

  مسأله ۲۴۷۴ ـ نزديكى با دخترى كه عقد كرده تا بالغ نشده حرام است ، ولى اگر پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود با او نزديكى كند بعد از بلوغ دختر نزديكى با او حرام نيست اگرچه افضاء شده باشد ، ( معناى افضاء در مسأله «۲۴۴۴» گذشت ).

  زنى را كه شوهر سه مرتبه طلاق داده (بنگرید مسأله۲۵۹۱)

  مسأله ۲۴۷۵ ـ زن آزادى را كه شوهرش سه مرتبه اورا طلاق داده بر شوهرش حرام مى شود ، ولى اگر با شرايطى كه در احكام طلاق مى آيد با مرد ديگرى ازدواج كند ، بعد از وفات يا طلاق شوهر دوم و تمام شدن عدّه ، شوهر اوّل مى تواند دوباره با او ازدواج كند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما