• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  خارج شدن زن بدون اذن شوهر و حكم تمكين زن و نفقه او

  مسأله ۲۴۷۶ ـ زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود ، و بايد خودرا براى هر لذّت مشروعى كه او مى خواهد تسليم نمايد ، و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند ، و اگر اين وظايف را انجام دهد ، تهيّه غذا و لباس و منزل و ساير مايحتاج زن ـ بر طبق آنچه متعارف است ـ بر شوهر واجب است ، و اگر تهيّه نكند ـ چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد ـ مديون زن است.

  نفقه زنى كه تمكين ندارد يا بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود

  مسأله ۲۴۷۷ ـ اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش ذكر شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است ، و حقّ غذا و لباس و منزل و ساير ما يحتاج و همخوابى ندارد ، ولى مهر او از بين نمى رود.

  به خدمت گرفتن زن در خانه

  مسأله ۲۴۷۸ ـ مرد حقّ ندارد زن خودرا به خدمت خانه ملزم كند.

  مخارج سفر زن

  مسأله ۲۴۷۹ ـ مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد بر شوهر نيست ، مگر سفرى باشد كه مخارج آن سفر عرفاً نفقه او باشد ، مانند آن كه بيمار باشد و معالجه متوقّف بر سفر باشد ، كه در اين صورت مخارج سفر به قدر متعارف بر شوهر است ، و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را به سفر ببرد.

  زنى كه شوهر خرج او را نمى‏ دهد

  مسأله ۲۴۸۰ ـ زنى كه خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمى دهد مى تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجى خودرا بدون اذن از مال او بردارد ، و بنا بر احتياط واجب ـ اگر ممكن باشد ـ از حاكم شرع براى برداشتن اذن بگيرد ، و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسيله متصدّى امور حسبيه ميسّر نباشد ، چنانچه ناچار باشد كه معاش خودرا تهيّه كند ، در موقعى كه مشغول تهيّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

  ماندن مرد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى خود

  مسأله ۲۴۸۱ ـ مرد ـ بنابر احتياط واجب ـ در هر چهار شب ، يك شب نزد زن دائمى خود بماند ، ولى اگر دو زن داشته باشد و نزد يكى از آنها يك شب بماند ، واجب است نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند.

  ترك نزديكى با زن دائمى بيش از چهار ماه

  مسأله ۲۴۸۲ ـ شوهر نمى تواند بيش از چهارماه نزديكى با زن دائمى جوان خود را ترك كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب در غير زن جوان ، مگر با رضايت زن ، يا آن كه نزديكى بر مرد ضررى يا حرجى باشد در صورتى كه با ضرر و حرج بر زن مزاحمت نكند ، يا آن كه زن ناشزه باشد ، و يا آن كه در ضمن عقد بر زن شرط شده باشد كه اختيار نزديكى با مرد باشد.

  معيّن نکردن مهریه در عقد دائم يا متعه

  مسأله ۲۴۸۳ ـ اگر در عقد دائم مهررا معيّن نكنند ، عقد صحيح است ، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند ، بايد مهر اورا مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد ، ولى در متعه چنانچه مهررا معيّن نكنند ، عقد باطل است.

  مطالبه مهريه و جلوگيرى از نزديكى

  مسأله ۲۴۸۴ ـ اگر موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند ، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند ، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد ، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما