• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  متعه كردن بدون قصد لذت

  مسأله ۲۴۸۵ ـ متعه كردن زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد صحيح است.

  ترك نزديكى با متعه خود بيش از چهار ماه

  مسأله ۲۴۸۶ ـ احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهارماه نزديكى با متعه خودرا ترك نكند مگر با رضايت او.

  شرط عدم نزدیکی در عقد متعه

  مسأله ۲۴۸۷ ـ زنى كه متعه مى شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند ، عقد و شرط او صحيح است ، و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد ، ولى اگر بعد به نزديكى راضى شود ، شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد.

  حق خرجى زنى كه متعه شده

  مسأله ۲۴۸۸ ـ زنى كه متعه شده اگرچه آبستن شود حقّ خرجى ندارد مگر اين كه در ضمن عقد متعه يا عقد لازم ديگر شرط كند ، و همچنين در ضمن عقد جايز مادامى كه آن عقد باقى باشد.

  حق همخوابى و ارث زنى كه متعه شده

  مسأله ۲۴۸۹ ـ زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد ، مگر در صورتى كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مى برد.

  ازدواج موقت زنى كه نمى‏ دانسته حق خرجى و همخوابى ندارد

  مسأله ۲۴۹۰ ـ زنى كه به ازدواج موقّت در آمده اگرچه نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد ، عقد او صحيح است ، و براى آن كه نمى دانسته ، حقّى بر شوهر پيدا نمى كند.

  خارج شدن و تمكين زنى كه به ازدواج موقت درآمده

  مسأله ۲۴۹۱ ـ زنى كه به ازدواج موقّت در آمده مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود ، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن حقّ شوهر از بين برود ، بيرون رفتن حرام است.

  زنى که مردى را وكيل كند براى متعه و او تخلف كند

  مسأله ۲۴۹۲ ـ اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّن اورا براى خود متعه نمايد ، چنانچه مرد اورا به عقد دائم خود در آورد ، يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را متعه كند ، وقتى آن زن فهميد اگر آن عقدرا اجازه كند صحيح وگرنه باطل است.

  ازدواج پسر نابالغ یا دختر نابالغ براى محرم شدن

  مسأله ۲۴۹۳ ـ اگر پدر يا جدّ پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثلا يك ساعت براى پسرى كه قابليّت استمتاع داشته باشد عقد نمايد ، عقد صحيح است ، و پدر يا جدّ پدرى مى تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد ، و نيز مى تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسى در آورد ، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اى براى صغير نباشد.

  ازدواج طفلی كه در محل ديگرى است براى محرم شدن

  مسأله ۲۴۹۴ ـ اگر پدر يا جدّ پدرى طفل خودرا كه در محلّ ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد ، در صورتى كه آن طفل در مدّت زوجيّت قابل استمتاع باشد ، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود ، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده ، عقد باطل است و كسانى كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

  مهریه زنی که مرد مدت ازدواج او را ببخشد

  مسأله ۲۴۹۵ ـ اگر مرد مدّت ازدواج موقّت زن را ببخشد ، چنانچه با او نزديكى كرده ، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد ، و اگر نزديكى نكرده واجب است نصف آن را بدهد ، و احتياط مستحبّ آن است كه تمام آن را بدهد.

  ازدواج با زنى كه در عده متعه خود اوست

  مسأله ۲۴۹۶ ـ مرد مى تواند زنى را كه متعه او بوده و مدّتش تمام شده يا به آن زن بخشيده ولى عدّه او تمام نشده به عقد دائم خود در آورد يا اين كه دوباره متعه نمايد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما