• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  نگاه كردن مرد به زن نامحرم و بالعکس

  مسأله ۲۴۹۷ ـ نگاه كردن مرد به بدن و موى زن نامحرم ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن ، و چه با ترس وقوع در حرام و چه بدون آن ـ حرام است ، و نگاه كردن بصورت و دستهاى او اگر به قصد لذّت باشد يا ترس وقوع در حرام داشته باشد ، حرام است ، و احتياط مستحبّ آن است كه بصورت و دستها تا مچ ـ هر چند بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام ـ نگاه نكند ، و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهايى كه سيره متشرّعه و متديّنين بر پوشانيدن آن نيست ، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها ، كه نگاه كردن زن به اين مواضع بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام جايز است.

  نگاه به زنهايى كه اگر آنها را نهى كنند تأثير ندارد

  مسأله ۲۴۹۸ ـ زنهايى كه اگر آنهارا از نپوشيدن بدن خود از نامحرم نهى كنند تأثير در آنها ندارد ـ چه كافر و چه مسلمان ـ نگاه كردن به جاهايى از بدن آنها كه بحسب متعارف عادت بپوشانيدن آن ندارند در صورتى كه قصد لذّت و ترس وقوع در حرام نباشد ، جايز است.

  حكم پوشاندن زن خود را از مرد نامحرم و پسر نابالغ

  مسأله ۲۴۹۹ ـ زن بايد موى و بدن خودرا از مرد نامحرم بپوشاند ، و نيز صورت و دستهارا تا مچ ، در صورتى كه قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم بقصد لذّت نظر مى كند ، و همچنين است بنابر احتياط واجب در صورتى كه مى داند بيننده بقصد لذّت نظر مى كند ، هرچند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.
  و پوشاندن سر و موى از پسر نابالغ واجب نيست مگر در صورتى كه موجب هيجان شهوت آن پسر باشد كه بنا بر احتياط واجب بپوشاند.

  نگاه كردن به عورت ديگرى و بچه مميز و كافر

  مسأله ۲۵۰۰ ـ نگاه كردن به عورت ديگرى ـ حتّى به عورت بچّه مميّزى كه خوب و بد را مى فهمد ـ حرام است ، اگرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد ، و زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند، و نظر به عورت كافر بنابر احتياط واجب جائز نيست .

  نگاه كردن مرد و زنى كه با يكديگر محرمند

  مسأله ۲۵۰۱ ـ مرد و زنى كه با يكديگر محرمند ، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند به تمام بدن يكديگر به جز عورت نگاه كنند.

  نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگر و زن به بدن زن ديگر

  مسأله ۲۵۰۲ ـ نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگر ، و زن به بدن زن ديگر به قصد لذّت حرام است.

  نگاه كردن به عكس زن نامحرمى كه انسان او را مى‏ شناسد

  مسأله ۲۵۰۳ ـ نگاه كردن به عكس زن نامحرمى كه انسان او را مى شناسد و از زنانى است كه اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهى كنند مى پذيرد ، بنابر احتياط جايز نيست.

  زن يا مردی که بخواهند ديگرى را تنقيه كنند يا عورت او را آب بكشند

  مسأله ۲۵۰۴ ـ اگر زن بخواهد زن ديگرى يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد ، بايد چيزى در دست كند كه دست آن زن به عورت او نرسد ، و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگرى ، يا زنى غير زن خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد.

  زنی که ناچار باشد براى معالجه به مرد نامحرم مراجعه كند

  مسأله ۲۵۰۵ ـ اگر زن ناچار باشد براى معالجه به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد هم براى معالجه ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند ، جايز است ، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست ببدن او بزند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند ، و در هر صورت اگر بتواند با دستكش معالجه كند نبايد با دست معالجه نمايد.

  نگاه به عورت براى معالجه

  مسأله ۲۵۰۶ ـ اگر انسان براى معالجه ناچار باشد به شخصى مراجعه كند و آن شخص هم ناچار باشد كه در معالجه به عورت او نگاه كند ، بنابر احتياط واجب به وسيله آيينه به عورت او نگاه كند ، ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد يا معالجه با نگاه كردن در آيينه حرجى باشد ، اشكال ندارد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما