• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  عده نداشتن زن يائسه و زنى كه نه سالش تمام نشده

  مسأله ۲۵۷۴ ـ زنى كه نُه سالش تمام نشده ، و زن يائسه عدّه ندارد ، يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى كرده باشد بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.

  عده زنى که حيض او متعارف است و شوهر با او نزديكى داشته يا نداشته

  مسأله ۲۵۷۵ ـ زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست ، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد ، بعد از طلاق بايد عدّه نگه دارد ، و زن آزادى كه حيض مى بيند و حيض او مستقيم و متعارف است ـ يعنى مانند كسى نيست كه مثلا سه ماه يا چهار ماه يكبار حيض مى بيند ـ عدّه اش آن است كه ـ بعد از آن كه شوهرش او را در پاكى كه با او نزديكى نكرده طلاق داد و بعد از طلاق هم هرچند به قدر يك لحظه پاك بود ـ به قدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود ، و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند ، ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد ، عدّه ندارد ، يعنى مى تواند فوراً شوهر كند.

  عده زنى كه حيض نمى‏ بيند

  مسأله ۲۵۷۶ ـ زنى كه حيض نمى بيند ، اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند ، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى با او طلاقش دهد ، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگه دارد.

  چگونگى محاسبه عده زنى كه عده‏ اش سه ماه است

  مسأله ۲۵۷۷ ـ زنى كه عدّه او سه ماه است ، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالى ـ يعنى از موقعى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه ـ عدّه نگه دارد و اگر در بين ماه طلاقش بدهند ، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم ـ و بنابر احتياط واجب كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم تا مجموع سى روز شود ـ عدّه نگه دارد ، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد ، بايد نُه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم ـ و بنابر احتياط واجب بيست و يك روز ـ عدّه نگه دارد.

  عده طلاق زن آبستن

  مسأله ۲۵۷۸ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند و بچّه او از زنا نباشد ، عدّه اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچّه اوست ، بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق بچّه او به دنيا آيد ، عدّه اش تمام مى شود.

  عده زنى كه متعه شود و شوهر با او نزديكى نمايد

  مسأله ۲۵۷۹ ـ زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست ، اگر متعه شود ، مثلا يك ماهه يا يك ساله شوهر كند ، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدّت آن زن تمام شود ، يا شوهر مدّت را به او ببخشد ، بايد عدّه نگه دارد ، پس اگر حيض مى بيند بايد به دو حيض كامل عدّه نگه دارد ، و شوهر نكند ، و اگر حيض نمى بيند ، چهل و پنج روز عدّه نگه دارد ، و در صورتى كه آبستن باشد عده او تا زاييدن يا سقط بچّه اوست ، و احتياط مستحبّ آن است كه به هركدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگه دارد.

  ابتداى عده طلاق

  مسأله ۲۵۸۰ ـ ابتداى عدّه طلاق از وقتى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود ، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند ، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند ، لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما