• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  منفعت و ضرر نه استحباب و کراهت

  «اگرچه بعضى از آن رواياتى كه مستند حكم است در مقام بيان استحباب و كراهت شرعى نيست بلكه بيان كننده منفعت و ضررى است كه بر آن امور مرتّب مى شود».

  مستحبات غذا خوردن

  مسأله ۲۷۰۰ ـ چند چيز در غذا خوردن مستحبّ است:
  (اوّل) هردو دست را پيش از غذا خوردن بشويد.
  (دوم) بعد از غذا خوردن هر دو دست خودرا بشويد و با دستمال خشك كند.
  (سوم)ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند ، و بعد از همه دست بكشد ، و پيش از غذا خوردن اوّل ميزبان دست خودرا بشويد ، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته ، و بعد از غذا خوردن اوّل كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خودرا بشويد و همينطور تا به ميزبان برسد.
  (چهارم) در اوّل غذا خوردن بسم الله بگويد ، ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد ، در وقت خوردن هركدام آنها گفتن بسم الله مستحبّ است.
  (پنجم) با دست راست غذا بخورد.
  (ششم) با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد ، و با دو انگشت نخورد.
  (هفتم) اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند ، هركسى از غذاى جلوى خودش بخورد.
  (هشتم) لقمه را كوچك بردارد.
  (نهم) سر سفره زياد بنشيند ، و غذا خوردن را طول بدهد.
  (دهم) غذا را خوب بجود.
  (يازدهم) بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد كند.
  (دوازدهم) انگشتهارا بليسد.
  (سيزدهم) بعد از غذا خوردن خلال نمايد ، ولى با چوب انار و ريحان و نى و برگ درخت خرما خلال نكند.
  (چهاردهم) آنچه بيرون سفره مى ريزد جمع كند و بخورد ، ولى اگر در بيابان غذا بخورد مستحبّ است آنچه مى ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد.
  (پانزدهم) در اوّل روز و در اوّل شب غذا بخورد ، و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.
  (شانزدهم) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد.
  (هفدهم) در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد.
  (هيجدهم) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

  مکروهات غذا خوردن

  مسأله ۲۷۰۱ ـ چند چيز در غذا خوردن مكروه است:
  (اوّل) در حال سيرى غذا خوردن.
  (دوم) پر خوردن.
  (سوم) نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.
  (چهارم) خوردن غذاى داغ.
  (پنجم) فوت كردن چيزى كه مى خورد يا مى آشامد.
  (ششم) بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرشدن.
  (هفتم) پاره كردن نان با كارد.
  (هشتم) گذاشتن نان زير ظرف غذا.
  (نهم) پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى در آن نماند.
  (دهم) پوست كندن ميوه.
  (يازدهم) دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
  مسأله ۲۷۰۲ ـ در آشاميدن آب چند چيز مستحبّ است:
  (اوّل) آب را به طور مكيدن بياشامد.
  (دوم) در روز ايستاده آب بياشامد.
  (سوم) پيش از آشاميدن آب بِسْمِ اللّهِ ، و بعد از آن اَلْحَمْدُ لِلّه بگويد.
  (چهارم) به سه نفس آب بياشامد.
  (پنجم) از روى ميل آب بياشامد.
  (ششم) بعد از آشاميدن آب حضرت ابى عبد الله (عليه السلام) و اهل بيت ايشان را ياد كند ، و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.

  مستحبات آشاميدن آب

  مسأله ۲۷۰۲ - درآشامیدن آب چند چیز مستحب است:
  (اوّل)آب رابه طور مکیدن بیاشامد.
  (دوم)در روز ایستاده آب بیاشامد.
  (سوم)پیش از آشامیدن آب بسم الله،وبعداز آن الحمدالله بگوید.
  (چهارم)به سه نفس آب بیاشامد.
  (پنجم)از روی میل آب بیاشامد
  (ششم)بعداز آشامیدن آب حضرت ابی عبدالله (عليه السلام) و اهل بیت ایشان را یاد کند،و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

  امورى كه در آشاميدن آب مذموم است

  مسأله ۲۷۰۳ ـ زياد آشاميدن آب ، و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب ، و در شب به حال ايستاده مذموم است ، و نيز آشاميدن آب با دست چپ ، و همچنين از جاى شكسته كوزه ، و جايى كه دسته آن است مذموم مى باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما