• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  طبقه دوم ارث

  مسأله ۲۸۰۴ ـ طبقه دوم از كسانى كه به واسطه نسب إرث مى برند جدّ يعنى پدر بزرگ و جدّه يعنى مادر بزرگ و برادر و خواهر ميّت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پايين روند ارث مى برند.

  برادر و خواهر ابوينى

  مسأله ۲۸۰۵ ـ اگر وارث ميّت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مى رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادرى ، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد ، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد ، مال را پنج قسمت مى كنند: هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مى برد.

  برادر و خواهر ابوينى با ابى یا ابى تنها

  مسأله ۲۸۰۶ ـ اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميّت جداست ارث نمى برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد ، همه مال به او مى رسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

  برادر و خواهر امّى

  مسأله ۲۸۰۷ ـ اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميّت جداست ، همه مال به او مى رسد ، و اگر چند برادر مادرى ، يا چند خواهر مادرى ، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود.

  برادر و خواهر ابوينى و ابى و يك برادر يا يك خواهر امّى

  مسأله ۲۸۰۸ ـ اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد ، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند ، و مال را شش قسمت مى كنند: و يك قسمت را به برادر يا خواهر مادرى ، وبقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

  برادر و خواهر ابوينى و ابى و چند برادر و خواهر امّى

  مسأله ۲۸۰۹ ـ اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى داشته باشد ، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برد ، و مال را سه قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

  برادر و خواهر ابى و يك برادر يا يك خواهر امّى

  مسأله ۲۸۱۰ ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى ، يا يك خواهر مادرى باشد مال را شش قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد ، و بقيّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

  برادر و خواهر ابى و چند برادر و خواهر امّى

  مسأله ۲۸۱۱ ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد ، مال را سه قسمت مى كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى نمايند و بقيّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى برد.

  برادر و خواهر با زن يا شوهر

  مسأله ۲۸۱۲ ـ اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلى كه بعد خواهد آمد مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى برند ، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مى برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى برند ، ولى به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود ، مثلا اگر وارث ميّت ، شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد ، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند ، و آنچه مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى ، و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند.

  اولاد برادر و خواهر ميّت باشند

  مسأله ۲۸۱۳ ـ اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، و از سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد ، هر پسرى دو برابر دختر مى برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است.

  يك جد يا يك جده يا جد و جده ابى يا امّى

  مسأله ۲۸۱۴ ـ اگر وارث ميّت فقط يك جدّ يا يك جدّه است ـ چه پدرى باشد يا مادرى ـ همه مال به او مى رسد ، و با بودن جدّ ميّت ، پدر جدّاو ارث نمى برد ، و اگر وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت را جدّ ، و يك قسمت را جدّه مى برد ، و اگر جدّ و جدّه مادرى باشد ، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.

  يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى

  مسأله ۲۸۱۵ ـ اگر وارث ميّت فقط يك جدّ يا جدّه پدرى و يك جدّ يا جدّه مادرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: دو قسمت را جدّ يا جدّه پدرى ، و يك قسمت را جدّ يا جدّه مادرى مى برد.

  جد و جده پدرى و جد و جده مادرى

  مسأله ۲۸۱۶ ـ اگر وارث ميّت جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى باشد ، مال سه قسمت مى شود: يك قسمت آن را جدّ و جدّه مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدرى مى دهند ، و جدّ دو برابر جدّه مى برد.

  زن يا شوهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى

  مسأله ۲۸۱۷ ـ اگر وارث ميّت فقط زن و جدّ و جدّه پدرى وجدّ و جدّه مادرى او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلى كه بعد خواهد آمد مى برد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادرى مى دهند كه به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند ، و بقيّه را به جدّ و جدّه پدرى مى دهند و جدّ دو برابر جدّه مى برد ، و اگر وارث ميّت شوهر و جدّ و جدّه باشد ، شوهر نصف مال او را مى برد ، و جدّ و جدّه به دستورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى برند.

  صور اجتماع برادر و خواهر با اجداد

  مسأله ۲۸۱۸ ـ در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جدّ يا جدّه يا اجداد يا جدّات چند صورت است:
  (اوّل) اين كه هريك از جدّ يا جدّه و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوى تقسيم مى شود ، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند.
  (دوم) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوى تقسيم مى شود در فرضى كه همه ذكور يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذكرى دو مقابل انثى مى برد.
  (سوم) اين كه هر يك از جدّ يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد ـ در مسأله «۲۸۰۹» ـ كه برادر يا خواهر پدرى ميّت اگر با برادر يا خواهر پدر و مادرى جمع شود ، پدرى تنها ارث نمى برد.
  (چهارم) اين كه اجداد يا جدّات ، بعضى از آنان پدرى باشد و بعضى مادرى ، چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند ، در اين صورت از براى خويشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات يك سوم از تركه است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى خويشان پدرى دو سوم از تركه است كه به هر ذكرى دو مقابل انثى داده مى شود ، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند ، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود.
  (پنجم) اين كه جدّ يا جدّه از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضى كه يكى باشد يك ششم از مال را مى برد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوى بين خودشان تقسيم مى نمايند ، و باقى مانده مالِ جدّ يا جدّه است ، و اگر جدّ و جدّه هردو باشند ، جدّ دو مقابل جدّه مى برد.
  (ششم) اين كه جدّ يا جدّه از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در اين صورت از براى جدّ يا جدّه يك سوم است اگرچه يكى باشد ، و دو سوم آن از براى برادر است اگرچه نيز يكى باشد ، و اگر با آن جدّ يا جدّه خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتى كه يكى باشد نصف را مى برد ، و اگر متعدّد باشد دو سوم را مى برند ، و در هر صورت از براى جد و يا جدّه يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكى باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مى ماند ، و اقوى اين است كه به خواهر بر مى گردد ، هرچند احوط صلح است.
  (هفتم) اين كه اجداد يا جدّات بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى ، و با آنها برادر يا خواهر پدرى باشد ، چه يكى باشد يا متعدد ، در اين صورت از براى جدّ يا جدّه مادرى يك سوم است ، و با تعدد به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى جدّ يا جدّه پدرى و برادر يا خواهر پدرى دو سوم از تركه است ، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوى قسمت مى شود ، و اگر با آن اجداد يا جدّات برادر يا خواهر مادرى باشد ، از براى جدّ يا جدّه مادرى با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براى جدّ و يا جدّه پدرى دو سوم است ، و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوى تقسيم مى شود.
  (هشتم) اين كه برادرها يا خواهرها بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى ، و با آنها جدّ يا جدّه پدرى باشد ، در اين صورت از براى برادر يا خواهر مادرى يك ششم تركه است اگر يكى باشد ، و يك سوم از آن است اگر متعدّد باشند ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، و از براى برادر يا خواهر پدرى با جدّ يا جدّه پدرى باقى آن تركه است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود در صورتى كه از حيث ذكورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مى شود ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جدّ يا جدّه مادرى باشد ، از براى جدّ يا جدّه مادرى با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى شود ، و از براى برادر يا خواهر پدرى دو سوم است ، و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوى تقسيم مى شود.

  برادر يا خواهر و برادر زاده يا خواهر زاده

  مسأله ۲۸۱۹ ـ در صورتى كه ميّت برادر يا خواهر دارد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمى برد ، ولى اين حكم در جايى كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيست ، مثلا اگر ميّت برادر پدرى و جد مادرى داشته باشد ، برادر پدرى دو ثلث و جدّ مادرى يك ثلث ارث مى برد ، و در اين صورت اگر ميّت پسر برادر مادرى نيز داشته باشد ، پسر برادر با جدّ مادرى در ثلث شريك مى باشند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما