• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  روزه ‏دار بعد از غروب با هواپيما به محلى برود كه غروب نشده

  مسأله ۲۹۰۶ ـ اگر روزه دار در ماه رمضان بعد از غروب با هواپيما به محلّى كه در آنجا آفتاب غروب نكرده مسافرت كند ، پس از رسيدن به آن محلّ واجب نيست كه تا غروب آفتاب امساك نمايد ، چه در محلّ خود افطار كرده باشد و چه نكرده باشد.

  نماز خود را در محل خود به‏جا آورد و به محلى برود كه هنوز نماز نشده

  مسأله ۲۹۰۷ ـ اگر مكلف نماز صبح را در محلّ خود به جا آورد ، و به محلّى كه هنوز صبح طلوع نكرده مسافرت كند ، و يا نماز ظهر و عصر را خوانده و به طرفى كه هنوز آن جا ظهر نشده مسافرت كند ، و يا نماز مغرب را خوانده و به محلّى كه هنوز آفتاب در آن جا غروب نكرده مسافرت كند ، احتياط واجب آن است كه نمازهاى خوانده شده را دوباره بخواند.

  وقت نماز گذشته و نماز نخوانده و به محلى برود كه وقت باقى است

  مسأله ۲۹۰۸ ـ اگر در محلّ خودش وقت نماز گذشته و نماز را نخوانده باشد ـ مثل اين كه آفتاب طلوع كرده و نماز صبح را نخوانده ، و يا آفتاب غروب كرده و نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد ـ و به محلّى مسافرت كند كه در آن جا آفتاب طلوع نكرده و يا غروب نكرده است ، بنا بر احتياط واجب نمازهايى را كه از او فوت شده به قصد ما فى الذّمه ـ اعمّ از قضا و ادا ـ به جا آورد.

  نماز در هواپيما

  مسأله ۲۹۰۹ ـ اگر كسى با هواپيما مسافرت كند و بخواهد نماز را در هواپيما بخواند ، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله با ساير شرايط به جا آورد نماز او صحيح است ، و اگر نتواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد كه پس از پياده شدن مى تواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، در اين صورت نماز خواندن در هواپيما باطل است ، و اگر وقت نماز تنگ شده باشد ، و تا موقع پياده شدن وقت آن تمام مى شود ، واجب است نماز را در هواپيما به آن طرفى كه علم دارد قبله در آن طرف است به جا آورد ، و اگر علم ندارد به هر طرفى كه گمان دارد قبله است نماز را بخواند ، و اگر گمان هم ندارد مى تواند به هر طرف كه بخواهد نماز بخواند ، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه به چهار طرف نماز بخواند ، و اگر اصلا تمكّن از نماز به سوى قبله ندارد اين شرط از او ساقط است.

  نماز در هواپيمايی كه سرعت آن برابر سرعت زمين يا بيشتر است

  مسأله ۲۹۱۰ ـ اگر كسى هواپيمايى سوار شود كه سرعت حركت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از طرف شرق به سوى غرب حركت كند و مدّتى به دور زمين بگردد ، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت نمازهاى پنجگانه خود را انجام دهد و قضاى آن نماز و روزه را هم به جا آورد.
  و اگر سرعت حركت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد واجب است نماز صبح را موقع طلوع فجر ، و ظهر و عصر را موقع زوال آفتاب ، و مغرب و عشا را موقع غروب به جا آورد.
  و اگر سرعت حركت به حدّى باشد كه در هر سه ساعت ـ مثلاً ـ يك بار دور زمين مى گردد ، بنا بر احتياط واجب نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب بخواند ، و در هر بيست و چهار ساعت هم يك بار ديگر پنج نماز را به جا آورد.
  واگر هواپيما از غرب به سوى شرق حركت كند ، در صورتى كه حركت او برابر و يا كندتر از حركت زمين باشد ، واجب است نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب به جا آورد.
  و اگر سرعت هواپيما بيشتر از حركت زمين باشد به حدّى كه ـ مثلا ـ در هر سه ساعت يك بار دور زمين مى گردد احتياط گذشته مراعات شود.

  پس از طلوع صبح و نيت روزه با هواپيما به محلی برود كه صبح نشده

  مسأله ۲۹۱۱ ـ كسى كه وظيفه او روزه گرفتن در مسافرت است ، مانند كسانى كه سفر شغل آنان مى باشد ، اگر پس از طلوعِ صبح و نيّتِ روزه با هواپيما به محلّ ديگرى مسافرت كند كه در آنجا صبح نشده باشد ، به جا آوردن مفطرات براى او جايز است.

  در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كند به محلى كه ظهر نشده

  مسأله ۲۹۱۲ ـ اگر كسى در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شهر ديگرى رسيد كه در آن جا ظهر نشده واجب است امساك كند و روزه را به آخر برساند.

  نماز و روزه در محلى كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است

  مسأله ۲۹۱۳ ـ اگر فرض شود كه مكلّف در محلّى است كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است ، و مى تواند هجرت كند به شهرى كه نماز و روزه را در وقت شرعى به جا آورد ، واجب است هجرت كند ، و اگر نمى تواند هجرت كند ، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت يك بار نمازهاى پنجگانه را به جا آورد ، و قضاى آنها را نيز انجام دهد ، و بايد روزه را قضا كند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما