• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  تطهیر و وضو و غسل با آب مضاف

  مسأله ۴۷ ـ آب مضاف كه معناى آن در مسأله «۱۵» گذشت ، چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

  ملاقات آب مضاف با نجس

  مسأله ۴۸ ـ آب مضاف چه قليل و چه كثير به ملاقات نجس ، نجس مى شود ، هر چند عموم حكم نسبت به بعضى از مراتب كثرت محلّ اشكال است ، ولى چنانچه با فشار با نجس ملاقات كند مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس است ، و مقدارى كه نرسيده پاك مى باشد ، مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند ، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است.

  چگونگى تطهير آب مضاف نجس

  مسأله ۴۹ ـ اگر آب مضاف نجس طورى با آب كرّ يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك مى شود.

  شكّ در مطلق يا مضاف بودن آبى كه حالت سابقه آن معلوم است

  مسأله ۵۰ ـ آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست به حدّ مضاف شدن رسيده يا نه ، مثل آب مطلق است ، يعنى چيز نجس را پاك مى كند و وضو و غسل هم با آن صحيح است ، و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه ، مثل آب مضاف است ، يعنى چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

  شكّ در مطلق يا مضاف بودن آبى كه حالت سابقه آن معلوم نيست

  مسأله ۵۱ ـ آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلا مطلق بوده يا مضاف ، نجاست را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است ، ولى اگر به اندازه كرّ يا بيشتر باشد چنانچه نجاستى به آن برسد محكوم به طهارت است.

  تغيير اوصاف آب به واسطه نجاستى كه داخل يا بيرون آب افتاده

  مسأله ۵۲ ـ آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد ، اگر چه كرّ يا جارى باشد نجس مى شود ، ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آب به واسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود ـ مثل آن كه مُردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد ـ نجس نمى شود.

  چگونگى تطهير آبى كه اوصاف آن به واسطه نجاست تغيير كرده

  مسأله ۵۳ ـ آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده ، چنانچه به كرّ يا جارى متّصل شود ، يا باران بر آن ببارد ، يا باد باران را در آن بريزد ، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود ، پاك مى شود ، و بنابر احتياط مستحبّ آب باران يا كرّ يا جارى با آن مخلوط گردد.

  غساله تطهير با آب كرّ يا جارى (بنگرید مسأله ۱۶۰)

  مسأله ۵۴ ـ اگر چيز نجسى را در كرّ يا جارى تطهير نمايند ، در شستنى كه با آن پاك مى گردد آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن مى ريزد پاك است.

  شك در طهارت و نجاست آبى كه حالت سابقه آن معلوم است

  مسأله ۵۵ ـ آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است ، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.

  نيم خورده حيوانات و انسان

  مسأله ۵۶ ـ نيم خورده سگ و خوك و كافر غير كتابى نجس و خوردن آن حرام است ، و نيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك و خوردن آن در غير گربه مكروه است.

  تطهیر و وضو و غسل با آب مضاف

  مسأله ۴۷ ـ آب مضاف كه معناى آن در مسأله «۱۵» گذشت ، چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

  ملاقات آب مضاف با نجس

  مسأله ۴۸ ـ آب مضاف چه قليل و چه كثير به ملاقات نجس ، نجس مى شود ، هر چند عموم حكم نسبت به بعضى از مراتب كثرت محلّ اشكال است ، ولى چنانچه با فشار با نجس ملاقات كند مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس است ، و مقدارى كه نرسيده پاك مى باشد ، مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند ، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است.

  چگونگى تطهير آب مضاف نجس

  مسأله ۴۹ ـ اگر آب مضاف نجس طورى با آب كرّ يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك مى شود.

  شكّ در مطلق يا مضاف بودن آبى كه حالت سابقه آن معلوم است

  مسأله ۵۰ ـ آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست به حدّ مضاف شدن رسيده يا نه ، مثل آب مطلق است ، يعنى چيز نجس را پاك مى كند و وضو و غسل هم با آن صحيح است ، و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه ، مثل آب مضاف است ، يعنى چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

  شكّ در مطلق يا مضاف بودن آبى كه حالت سابقه آن معلوم نيست

  مسأله ۵۱ ـ آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلا مطلق بوده يا مضاف ، نجاست را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است ، ولى اگر به اندازه كرّ يا بيشتر باشد چنانچه نجاستى به آن برسد محكوم به طهارت است.

  تغيير اوصاف آب به واسطه نجاستى كه داخل يا بيرون آب افتاده

  مسأله ۵۲ ـ آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد ، اگر چه كرّ يا جارى باشد نجس مى شود ، ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آب به واسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود ـ مثل آن كه مُردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد ـ نجس نمى شود.

  چگونگى تطهير آبى كه اوصاف آن به واسطه نجاست تغيير كرده

  مسأله ۵۳ ـ آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده ، چنانچه به كرّ يا جارى متّصل شود ، يا باران بر آن ببارد ، يا باد باران را در آن بريزد ، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود ، پاك مى شود ، و بنابر احتياط مستحبّ آب باران يا كرّ يا جارى با آن مخلوط گردد.

  غساله تطهير با آب كرّ يا جارى (بنگرید مسأله ۱۶۰)

  مسأله ۵۴ ـ اگر چيز نجسى را در كرّ يا جارى تطهير نمايند ، در شستنى كه با آن پاك مى گردد آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن مى ريزد پاك است.

  شك در طهارت و نجاست آبى كه حالت سابقه آن معلوم است

  مسأله ۵۵ ـ آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است ، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.

  نيم خورده حيوانات و انسان

  مسأله ۵۶ ـ نيم خورده سگ و خوك و كافر غير كتابى نجس و خوردن آن حرام است ، و نيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك و خوردن آن در غير گربه مكروه است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما