• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  روش انجام غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۷ ـ در غسل ترتيبى بايد به نيّت غسل ، اوّل سر و گردن ، بعد بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب اوّل طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد ، و اگر عمداً يا از روى فراموشى و يا به واسطه ندانستن مسأله سر را بعد از بدن بشويد ، كفايت مى كند بدن را دوباره بشويد ،واگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشويد ، بنابر احتياط واجب طرف چپ را دوباره بشويد ، و تحقّق غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك از سه عضو زير آب به قصد غسل محلّ اشكال است.

  شستن ناف و عورت در غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۸ ـ بنابر احتياط واجب نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد ، و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

  مقدمه علمیّه در غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۹ ـ براى آن كه يقين كند هر سه قسمت ـ يعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ ـ را كاملا غسل داده ، بايد هر قسمتى را كه مى شويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد ، بلكه احتياط مستحبّ آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد.

  جائى از بدن را نشسته و نداند در كدام قسمت است

  مسأله ۳۷۰ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند آيا از سر يا طرف راست يا طرف چپ مى باشد ، شستن سر لازم نيست و بايد جايى را كه احتمال مى دهد از طرف چپ نشسته بشويد ، و بنابر احتياط واجب جايى را كه احتمال مى دهد از طرف راست نشسته قبل از شستن طرف چپ بشويد.

  جائى از بدن را نشسته و مى‏داند در كدام قسمت است

  مسأله ۳۷۱ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست ، و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار ـ بنابر احتياط واجب ـ طرف چپ را بشويد ، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب ، طرف راست را بر طرف چپ مقدّم بدارد.

  شک در شستن مقداری پيش از تمام شدن غسل

  مسأله ۳۷۲ ـ كسى كه پيش از تمام شدن غسل در شستن مقدارى از طرف چپ شكّ كند ، شستن همان مقدار كافيست ، ولى اگر بعد از شستن مقدارى از طرف چپ در شستن مقدارى از طرف راست شكّ كند ، بنابر احتياط واجب آن مقدار را شسته و بعد از آن طرف چپ را هم بشويد ، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شكّ كند و داخل در شستن قسمتهاى ديگر بدن شده باشد ، شكش غير معتبر و غسلش صحيح است.

  روش انجام غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۷ ـ در غسل ترتيبى بايد به نيّت غسل ، اوّل سر و گردن ، بعد بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب اوّل طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد ، و اگر عمداً يا از روى فراموشى و يا به واسطه ندانستن مسأله سر را بعد از بدن بشويد ، كفايت مى كند بدن را دوباره بشويد ،واگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشويد ، بنابر احتياط واجب طرف چپ را دوباره بشويد ، و تحقّق غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك از سه عضو زير آب به قصد غسل محلّ اشكال است.

  شستن ناف و عورت در غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۸ ـ بنابر احتياط واجب نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد ، و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

  مقدمه علمیّه در غسل ترتيبى

  مسأله ۳۶۹ ـ براى آن كه يقين كند هر سه قسمت ـ يعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ ـ را كاملا غسل داده ، بايد هر قسمتى را كه مى شويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد ، بلكه احتياط مستحبّ آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد.

  جائى از بدن را نشسته و نداند در كدام قسمت است

  مسأله ۳۷۰ ـ اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند آيا از سر يا طرف راست يا طرف چپ مى باشد ، شستن سر لازم نيست و بايد جايى را كه احتمال مى دهد از طرف چپ نشسته بشويد ، و بنابر احتياط واجب جايى را كه احتمال مى دهد از طرف راست نشسته قبل از شستن طرف چپ بشويد.

  جائى از بدن را نشسته و مى‏داند در كدام قسمت است

  مسأله ۳۷۱ ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست ، و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار ـ بنابر احتياط واجب ـ طرف چپ را بشويد ، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب ، طرف راست را بر طرف چپ مقدّم بدارد.

  شک در شستن مقداری پيش از تمام شدن غسل

  مسأله ۳۷۲ ـ كسى كه پيش از تمام شدن غسل در شستن مقدارى از طرف چپ شكّ كند ، شستن همان مقدار كافيست ، ولى اگر بعد از شستن مقدارى از طرف چپ در شستن مقدارى از طرف راست شكّ كند ، بنابر احتياط واجب آن مقدار را شسته و بعد از آن طرف چپ را هم بشويد ، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شكّ كند و داخل در شستن قسمتهاى ديگر بدن شده باشد ، شكش غير معتبر و غسلش صحيح است.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما