• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  حيض

  حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شود ، و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مى گويند.

  صفات خون حيض

  مسأله ۴۴۰ ـ خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى آيد.

  يائسه

  مسأله ۴۴۱ ـ زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مى شود ، و چنانچه خونى ببيند حيض نيست ، و احتياط واجب آن است كه بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع كند بين احكام يائسه و غير يائسه ـ چه قرشيّه باشد و چه غير قرشيّه ـ بنابراين اگر در اين فاصله با نشانه هاى حيض يا در روزهاى عادت خون ببيند ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  خون پيش از تمام شدن نه سال

  مسأله ۴۴۲ ـ خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مى بيند ، حيض نيست.

  زن آبستن و بچه شيرده

  مسأله ۴۴۳ ـ زن آبستن و زنى كه بچّه شير مى دهد ممكن است حيض ببيند ، و فرقى بين زن آبستن و غير او در احكام حيض نيست ، ولى زن آبستن در صورتى كه بعد از گذشتن بيست روز از اوّل عادتش خونى ببيند كه صفات حيض را دارد ، احتياط واجب آن است كه بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد.

  شک دختر در تمام شدن نه سالش

  مسأله ۴۴۴ ـ دخترى كه نمى داند نه سالش تمام شده يا نه ، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را نداشته باشد حيض نيست ، و اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد حيض است ، و شرعاً نُه سال او تمام شده است.

  شك در يائسه شدن

  مسأله ۴۴۵ ـ زنى كه شكّ دارد يائسه شده يا نه ، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه ، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

  حداقل و حداکثر مدت حیض

  مسأله ۴۴۶ ـ مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى شود.

  پی در پی بودن سه روز اول حيض

  مسأله ۴۴۷ ـ بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلا دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست ، هر چند احتياط مستحبّ اين است كه در مانند صورت دوم ، جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  ابتداى حيض و پاکی مختصر بين سه روز

  مسأله ۴۴۸ ـ ابتداى حيض لازم است خون بيرون بيايد ، ولى لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد ، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافيست ، ولى بودن در رحم كافى نيست ، و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود به نحوى كه در بين زنها متعارف است ، باز هم حيض است.

  محاسبه سه روزى كه حداقل حيض است

  مسأله ۴۴۹ ـ لازم نيست شب اوّل و شب چهارم را خون ببيند ، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود ، بدون اشكال حيض است ، و همچنين است اگر در وسطهاى روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد ، ولى اگر از طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  پاکی در وسط

  مسأله ۴۵۰ ـ اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حيض يا در روزهاى عادت خون ببيند و پاك شود ، چنانچه دوباره خونى كه داراى نشانه هاى حيض است يا در روزهاى عادت است ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود ، روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است.

  خونی که بعد از سه روز نداند خون دمل و زخم است يا حيض

  مسأله ۴۵۱ ـ اگر خونى ببيند كه از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض در صورتى كه صفات حيض را داشته يا در ايّام عادت باشد ، بايد آن را حيض قرار دهد و در غير اين صورت ، اگر مى داند حالت سابقه طهارت بوده يا جهل به حالت سابقه دارد ، بنابر طهارت بگذارد ، و اگر مى داند حيض بوده ، تا مقدارى كه مجموع خون حالت سابقه و خون مشكوك ممكن است شرعاً حيض باشد ، بنابر حيض بگذارد.

  خونى كه سه روز بر آن نگذشته و نداند خون دمل و زخم است يا حيض

  مسأله ۴۵۲ ـ اگر خونى ببيند كه سه روز بر آن نگذشته و نداند خون دمل و زخم است يا حيض ، و در ايّام عادت نباشد و صفات حيض را نداشته باشد ، اگر حالت سابقه اش حيض است ـ به كيفيّتى كه در مسأله قبل گذشت ـ بايد حيض قرار دهد ، وگرنه بايد عبادتهاى خود را به جا آورد.

  خونی که شك كند حيض است يا استحاضه

  مسأله ۴۵۳ ـ اگر خونى ببيند و شكّ كند كه خون حيض است يا استحاضه ، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد ، بايد حيض قرار دهد.

  خونى كه نداند حيض است يا بكارت

  مسأله ۴۵۴ ـ اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت ، بايد خود را وارسى كند ـ يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند ، بعد بيرون آورد ، پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بكارت است ، و اگر به همه آن رسيده حيض مى باشد ـ و يا احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال طاهره.

  خون كمتر از سه روز

  مسأله ۴۵۵ ـ اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود ، و بعد سه روز خون در عادت يا با نشانه هاى حيض ببيند ، خون دوم حيض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهاى عادتش باشد حيض نيست.

  حيض

  حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شود ، و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مى گويند.

  صفات خون حيض

  مسأله ۴۴۰ ـ خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى آيد.

  يائسه

  مسأله ۴۴۱ ـ زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مى شود ، و چنانچه خونى ببيند حيض نيست ، و احتياط واجب آن است كه بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع كند بين احكام يائسه و غير يائسه ـ چه قرشيّه باشد و چه غير قرشيّه ـ بنابراين اگر در اين فاصله با نشانه هاى حيض يا در روزهاى عادت خون ببيند ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  خون پيش از تمام شدن نه سال

  مسأله ۴۴۲ ـ خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مى بيند ، حيض نيست.

  زن آبستن و بچه شيرده

  مسأله ۴۴۳ ـ زن آبستن و زنى كه بچّه شير مى دهد ممكن است حيض ببيند ، و فرقى بين زن آبستن و غير او در احكام حيض نيست ، ولى زن آبستن در صورتى كه بعد از گذشتن بيست روز از اوّل عادتش خونى ببيند كه صفات حيض را دارد ، احتياط واجب آن است كه بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد.

  شک دختر در تمام شدن نه سالش

  مسأله ۴۴۴ ـ دخترى كه نمى داند نه سالش تمام شده يا نه ، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را نداشته باشد حيض نيست ، و اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد حيض است ، و شرعاً نُه سال او تمام شده است.

  شك در يائسه شدن

  مسأله ۴۴۵ ـ زنى كه شكّ دارد يائسه شده يا نه ، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه ، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

  حداقل و حداکثر مدت حیض

  مسأله ۴۴۶ ـ مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى شود.

  پی در پی بودن سه روز اول حيض

  مسأله ۴۴۷ ـ بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلا دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست ، هر چند احتياط مستحبّ اين است كه در مانند صورت دوم ، جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  ابتداى حيض و پاکی مختصر بين سه روز

  مسأله ۴۴۸ ـ ابتداى حيض لازم است خون بيرون بيايد ، ولى لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد ، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافيست ، ولى بودن در رحم كافى نيست ، و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود به نحوى كه در بين زنها متعارف است ، باز هم حيض است.

  محاسبه سه روزى كه حداقل حيض است

  مسأله ۴۴۹ ـ لازم نيست شب اوّل و شب چهارم را خون ببيند ، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود ، بدون اشكال حيض است ، و همچنين است اگر در وسطهاى روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد ، ولى اگر از طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.

  پاکی در وسط

  مسأله ۴۵۰ ـ اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاى حيض يا در روزهاى عادت خون ببيند و پاك شود ، چنانچه دوباره خونى كه داراى نشانه هاى حيض است يا در روزهاى عادت است ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود ، روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است.

  خونی که بعد از سه روز نداند خون دمل و زخم است يا حيض

  مسأله ۴۵۱ ـ اگر خونى ببيند كه از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض در صورتى كه صفات حيض را داشته يا در ايّام عادت باشد ، بايد آن را حيض قرار دهد و در غير اين صورت ، اگر مى داند حالت سابقه طهارت بوده يا جهل به حالت سابقه دارد ، بنابر طهارت بگذارد ، و اگر مى داند حيض بوده ، تا مقدارى كه مجموع خون حالت سابقه و خون مشكوك ممكن است شرعاً حيض باشد ، بنابر حيض بگذارد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما