• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  خون نفاس

  مسأله ۵۱۴ ـ خونى كه مادر بعد از ولادت بچّه ـ از جهت ولادت ـ مى بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود ، خون نفاس است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ خونى كه با اوّلين جزء بچّه بيرون بيايد ، و زن را در حال نفاس ، نفساء مى گويند.

  خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى‏بيند

  مسأله ۵۱۵ ـ خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اوّلين جزء بچّه مى بيند نفاس نيست.

  ملاك در خون نفاس

  مسأله ۵۱۶ ـ لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد ، بلكه اگر ناتمام نيز باشد ـ در صورتى كه عرفاً بگويند زاييده است ـ خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است ، و در صورت شكّ در صدق زاييدن به نظر عرف ، آن خون محكوم به احكام نفاس نيست.

  حداقل و حداكثر در خون نفاس

  مسأله ۵۱۷ ـ ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ، ولى بيشتر از ده روز نمى شود.

  شك در سقط يا شك در اینکه سقط شده بچه است يا نه

  مسأله ۵۱۸ ـ هرگاه شكّ كند كه چيزى سقط شده يا نه ، يا چيزى كه سقط شده بچّه است يا نه ، لازم نيست وارسى كند ، و خونى كه از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نيست ، هر چند احتياط استحبابى وارسى كردن است.

  آنچه بر نفساء حرام يا واجب است

  مسأله ۵۱۹ ـ رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و ساير اسماءحُسنى بر نفساء حرام است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ ساير كارهايى كه بر حائض حرام است ، و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.

  طلاق دادن زن در حال نفاس و نزديكى شوهر با او

  مسأله ۵۲۰ ـ طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل است ، و نزديكى كردن با او حرام است ، ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند كفّاره ندارد.

  زنی که از خون نفاس پاك شد و دوباره خون ببيند

  مسأله ۵۲۱ ـ وقتى زن از خون نفاس پاك شد به طورى كه در باطن فرج هم خون نباشد ، بايد غسل كند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر دوباره خون ببيند ، چنانچه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده روى هم از ده روز تجاوز نكرده باشد ، در صورتى كه در حيض عادت داشته و روزهايى كه در وسط پاك بوده در بين دو خونِ در ايّام عادت باشد ، تمام آن دو خون و پاكى در وسط نفاس است ، مثلاً اگر عادت او شش روز بوده و دو روز در وسط شش روز پاك بوده ، تمام آن شش روز نفاس است ، و در غير اين صورت روزهايى را كه خون ديده نفاس و در روزهايى كه پاك بوده بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك نفساء و اعمال طاهره.

  زنی که از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست

  مسأله ۵۲۲ ـ اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بنابر احتياط بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند ، كه اگر پاك است براى عبادتهاى خود غسل كند.

  استمرار خون نفاس

  مسأله ۵۲۳ ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ، چنانچه در حيض عادت دارد ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيّه استحاضه است ، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيّه استحاضه مى باشد.
  و احتياط مستحبّ آن است كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت ، و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان كارهايى كه بر نفساء حرام است ترك كند ، و اعمال مستحاضه را به جا آورد.

  استمرار نفاس زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است

  مسأله ۵۲۴ ـ زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است ، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند ، بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد ، و بعد از آن بنابر احتياط واجب يك روز عبادت را ترك نمايد ، و در بقيّه تا ده روز مخيّر است احكام مستحاضه را جارى يا اين كه عبادت را ترك نمايد.
  و اگر خون از ده روز بگذرد ، بايد روزهاى بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادتهايى كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ، مثلا زنى كه عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند ، بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم بنابر احتياط واجب نيز عبادت را ترك كند ، و در روز هشتم و نهم و دهم مخيّر است بين اين كه عبادت را ترك كند يا كارهاى استحاضه را به جا آورد ، و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، از روز بعد از عادت او استحاضه مى باشد.

  استمرار نفاس زنى كه در حيض عادت دارد و يك ماه يا بيشتر خون ببيند

  مسأله ۵۲۵ ـ زنى كه در حيض عادت دارد ، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است ، و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى بيند ـ اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد ـ استحاضه است ، مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است ، اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ديد ، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز ـ حتّى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مى بيند ـ استحاضه مى باشد ، و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى را كه مى بيند در روزهاى عادتش باشد حيض است ، چه نشانه هاى حيض را داشته يا نداشته باشد ، و همچنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه هاى حيض را داشته باشد ، و امّا اگر نه در روزهاى عادتش باشد و نه نشانه هاى حيض را داشته باشد ، استحاضه است.

  استمرار نفاس زنى كه عادت عدديه ندارد و يك ماه يا بيشتر خون ببيند

  مسأله ۵۲۶ ـ زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد ، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه مى باشد ، و خونى كه بعد از آن مى بيند اگر نشانه حيض را داشته باشد يا در وقت عادتش باشد حيض ، و اگر نداشته باشد آن هم استحاضه مى باشد.

  خون نفاس

  مسأله ۵۱۴ ـ خونى كه مادر بعد از ولادت بچّه ـ از جهت ولادت ـ مى بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود ، خون نفاس است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ خونى كه با اوّلين جزء بچّه بيرون بيايد ، و زن را در حال نفاس ، نفساء مى گويند.

  خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى‏بيند

  مسأله ۵۱۵ ـ خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اوّلين جزء بچّه مى بيند نفاس نيست.

  ملاك در خون نفاس

  مسأله ۵۱۶ ـ لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد ، بلكه اگر ناتمام نيز باشد ـ در صورتى كه عرفاً بگويند زاييده است ـ خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است ، و در صورت شكّ در صدق زاييدن به نظر عرف ، آن خون محكوم به احكام نفاس نيست.

  حداقل و حداكثر در خون نفاس

  مسأله ۵۱۷ ـ ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ، ولى بيشتر از ده روز نمى شود.

  شك در سقط يا شك در اینکه سقط شده بچه است يا نه

  مسأله ۵۱۸ ـ هرگاه شكّ كند كه چيزى سقط شده يا نه ، يا چيزى كه سقط شده بچّه است يا نه ، لازم نيست وارسى كند ، و خونى كه از او خارج مى شود شرعاً خون نفاس نيست ، هر چند احتياط استحبابى وارسى كردن است.

  آنچه بر نفساء حرام يا واجب است

  مسأله ۵۱۹ ـ رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و ساير اسماءحُسنى بر نفساء حرام است ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ ساير كارهايى كه بر حائض حرام است ، و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.

  طلاق دادن زن در حال نفاس و نزديكى شوهر با او

  مسأله ۵۲۰ ـ طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل است ، و نزديكى كردن با او حرام است ، ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند كفّاره ندارد.

  زنی که از خون نفاس پاك شد و دوباره خون ببيند

  مسأله ۵۲۱ ـ وقتى زن از خون نفاس پاك شد به طورى كه در باطن فرج هم خون نباشد ، بايد غسل كند و عبادتهاى خود را به جا آورد ، و اگر دوباره خون ببيند ، چنانچه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده روى هم از ده روز تجاوز نكرده باشد ، در صورتى كه در حيض عادت داشته و روزهايى كه در وسط پاك بوده در بين دو خونِ در ايّام عادت باشد ، تمام آن دو خون و پاكى در وسط نفاس است ، مثلاً اگر عادت او شش روز بوده و دو روز در وسط شش روز پاك بوده ، تمام آن شش روز نفاس است ، و در غير اين صورت روزهايى را كه خون ديده نفاس و در روزهايى كه پاك بوده بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك نفساء و اعمال طاهره.

  زنی که از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست

  مسأله ۵۲۲ ـ اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بنابر احتياط بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند ، كه اگر پاك است براى عبادتهاى خود غسل كند.

  استمرار خون نفاس

  مسأله ۵۲۳ ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ، چنانچه در حيض عادت دارد ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيّه استحاضه است ، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيّه استحاضه مى باشد.
  و احتياط مستحبّ آن است كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت ، و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان كارهايى كه بر نفساء حرام است ترك كند ، و اعمال مستحاضه را به جا آورد.

  استمرار نفاس زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است

  مسأله ۵۲۴ ـ زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است ، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند ، بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد ، و بعد از آن بنابر احتياط واجب يك روز عبادت را ترك نمايد ، و در بقيّه تا ده روز مخيّر است احكام مستحاضه را جارى يا اين كه عبادت را ترك نمايد.
  و اگر خون از ده روز بگذرد ، بايد روزهاى بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادتهايى كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ، مثلا زنى كه عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند ، بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم بنابر احتياط واجب نيز عبادت را ترك كند ، و در روز هشتم و نهم و دهم مخيّر است بين اين كه عبادت را ترك كند يا كارهاى استحاضه را به جا آورد ، و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، از روز بعد از عادت او استحاضه مى باشد.

  استمرار نفاس زنى كه در حيض عادت دارد و يك ماه يا بيشتر خون ببيند

  مسأله ۵۲۵ ـ زنى كه در حيض عادت دارد ، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است ، و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى بيند ـ اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد ـ استحاضه است ، مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است ، اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ديد ، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز ـ حتّى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مى بيند ـ استحاضه مى باشد ، و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى را كه مى بيند در روزهاى عادتش باشد حيض است ، چه نشانه هاى حيض را داشته يا نداشته باشد ، و همچنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه هاى حيض را داشته باشد ، و امّا اگر نه در روزهاى عادتش باشد و نه نشانه هاى حيض را داشته باشد ، استحاضه است.

  استمرار نفاس زنى كه عادت عدديه ندارد و يك ماه يا بيشتر خون ببيند

  مسأله ۵۲۶ ـ زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد ، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه مى باشد ، و خونى كه بعد از آن مى بيند اگر نشانه حيض را داشته باشد يا در وقت عادتش باشد حيض ، و اگر نداشته باشد آن هم استحاضه مى باشد.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما