• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

  select your topic

  وجوب غسل مس ميت

  مسأله ۵۲۷ ـ اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند مسّ كند ـ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، چه در خواب مسّ كند چه در بيدارى ، با اختيار مسّ كند يا بى اختيار ، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند ، ولى اگر حيوان مرده اى را مسّ كند ، غسل بر او واجب نيست.

  مس مرده‏اى كه تمام بدن او سرد نشده

  مسأله ۵۲۸ ـ براى مسّ مُرده اى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست ، اگر چه جايى را كه سرد شده مسّ نمايد.

  رساندن موى خود را به بدن يا موى ميت

  مسأله ۵۲۹ ـ اگر موى خود را به بدن ميّت برساند ، يا بدن خود را به موى ميّت ، يا موى خود را به موى ميّت برساند ، در صورتى كه مو به قدرى باشد كه تابع بدن محسوب شود ، بنابر احتياط غسل واجب است.

  مس بچه مرده حتى بچه سقط شده

  مسأله ۵۳۰ ـ براى مسّ بچّه مرده حتّى بچّه سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده ، غسل مسّ ميّت واجب است ، و براى مسّ بچّه سقط شده اى كه از چهار ماه كمتر دارد ، غسل واجب نمى باشد ، مگر اين كه روح دميده شده باشد ، بنابراين اگر بچّه چهار ماهه اى مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كند ، مادر او بايد غسل مسّ ميّت كند.

  بچه‏اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى‏آيد

  مسأله ۵۳۱ ـ بچّه اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى آيد ، چنانچه با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كرده باشد ، بعد از بلوغ واجب است غسل مسّ ميّت كند.

  مس ميت پيش از آنكه غسل سوم تمام شود

  مسأله ۵۳۲ ـ اگر انسان ميّتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مسّ نمايد ، غسل بر او واجب نمى شود ، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مسّ كند ، اگر چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد ، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

  ديوانه يا بچه نابالغى که ميت را مس نمايد

  مسأله ۵۳۳ ـ اگر ديوانه يا بچّه نابالغى ميّت را مسّ كند ، بعد از آن كه آن ديوانه عاقل يا بچّه بالغ شد بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، و در صورتى كه بچّه مميّز باشد و غسل مسّ ميّت نمايد ، غسلش صحيح است.

  مس قسمتى از بدن مرده يا زنده كه جدا شده

  مسأله ۵۳۴ ـ اگر از بدن مُرده اى كه غسلش نداده اند ، قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسـان آن را مسّ نمايد ، بنابر احتياط بايد غسل مسّ ميّت كند ، ولى اگر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد ، براى مسّ آن غسل واجب نيست ، و امّا اگر از بدن زنده جدا شود هر چند داراى استخوان باشد ، مسّ آن غسل ندارد.

  مس استخوانى كه گوشت ندارد يا دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده

  مسأله ۵۳۵ ـ براى مسّ استخوانى كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند ـ چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده ـ غسل واجب نيست ، و همچنين است براى مسّ دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.

  نحوه انجام غسل مس ميت و كفايت كردن از وضو

  مسأله ۵۳۶ ـ غسل مسّ ميّت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد ، و كسى كه غسل مسّ ميّت كرده اگر بخواهد نماز بخواند ، وضو واجب نيست ، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه وضو هم بگيرد.

  غسل براى چند مرتبه مس ميت كردن

  مسأله ۵۳۷ ـ اگر چند ميّت را مسّ كند يا يك ميّت را چند بار مسّ نمايد ، يك غسل كافيست.

  احکام كسى كه غسل مس ميت نكرده

  مسأله ۵۳۸ ـ براى كسى كه بعد از مسّ ميّت غسل نكرده باشد ، توقّف در مسجد و جماع و خواندن سوره هايى كه سجده واجب دارد مانعى ندارد ، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند.

  وجوب غسل مس ميت

  مسأله ۵۲۷ ـ اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند مسّ كند ـ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، چه در خواب مسّ كند چه در بيدارى ، با اختيار مسّ كند يا بى اختيار ، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند ، ولى اگر حيوان مرده اى را مسّ كند ، غسل بر او واجب نيست.

  مس مرده‏اى كه تمام بدن او سرد نشده

  مسأله ۵۲۸ ـ براى مسّ مُرده اى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست ، اگر چه جايى را كه سرد شده مسّ نمايد.

  رساندن موى خود به بدن يا موى ميت

  مسأله ۵۲۹ ـ اگر موى خود را به بدن ميّت برساند ، يا بدن خود را به موى ميّت ، يا موى خود را به موى ميّت برساند ، در صورتى كه مو به قدرى باشد كه تابع بدن محسوب شود ، بنابر احتياط غسل واجب است.

  مس بچه مرده حتى بچه سقط شده

  مسأله ۵۳۰ ـ براى مسّ بچّه مرده حتّى بچّه سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده ، غسل مسّ ميّت واجب است ، و براى مسّ بچّه سقط شده اى كه از چهار ماه كمتر دارد ، غسل واجب نمى باشد ، مگر اين كه روح دميده شده باشد ، بنابراين اگر بچّه چهار ماهه اى مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كند ، مادر او بايد غسل مسّ ميّت كند.

  بچه‏اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى‏آيد

  مسأله ۵۳۱ ـ بچّه اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى آيد ، چنانچه با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كرده باشد ، بعد از بلوغ واجب است غسل مسّ ميّت كند.

  مس ميت پيش از آنكه غسل سوم تمام شود

  مسأله ۵۳۲ ـ اگر انسان ميّتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مسّ نمايد ، غسل بر او واجب نمى شود ، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مسّ كند ، اگر چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد ، بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

  ديوانه يا بچه نابالغى که ميت را مس نمايد

  مسأله ۵۳۳ ـ اگر ديوانه يا بچّه نابالغى ميّت را مسّ كند ، بعد از آن كه آن ديوانه عاقل يا بچّه بالغ شد بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، و در صورتى كه بچّه مميّز باشد و غسل مسّ ميّت نمايد ، غسلش صحيح است.

  مس قسمتى از بدن مرده يا زنده كه جدا شده

  مسأله ۵۳۴ ـ اگر از بدن مُرده اى كه غسلش نداده اند ، قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسـان آن را مسّ نمايد ، بنابر احتياط بايد غسل مسّ ميّت كند ، ولى اگر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد ، براى مسّ آن غسل واجب نيست ، و امّا اگر از بدن زنده جدا شود هر چند داراى استخوان باشد ، مسّ آن غسل ندارد.

  مس استخوانى كه گوشت ندارد يا دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده

  مسأله ۵۳۵ ـ براى مسّ استخوانى كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند ـ چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده ـ غسل واجب نيست ، و همچنين است براى مسّ دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.

  نحوه انجام غسل مس ميت و كفايت كردن از وضو

  مسأله ۵۳۶ ـ غسل مسّ ميّت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد ، و كسى كه غسل مسّ ميّت كرده اگر بخواهد نماز بخواند ، وضو واجب نيست ، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه وضو هم بگيرد.

  غسل براى چند مرتبه مس ميت كردن

  مسأله ۵۳۷ ـ اگر چند ميّت را مسّ كند يا يك ميّت را چند بار مسّ نمايد ، يك غسل كافيست.

  احکام كسى كه غسل مس ميت نكرده

  مسأله ۵۳۸ ـ براى كسى كه بعد از مسّ ميّت غسل نكرده باشد ، توقّف در مسجد و جماع و خواندن سوره هايى كه سجده واجب دارد مانعى ندارد ، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند.

  در خواست شما با موفقیت ثبت شد

  OK
 • صفحه نخست
 • اخبار
 • صوتی و تصویری
 • بیانات
 • بیانات برگزیده
 • مراسم دفتر
 • درس ها
 • تفسیر قرآن کریم
 • احکام شرعی
 • مسائل شرعی
 • سؤالات شرعی
 • ارسال استفتاء
 • ارشادات
 • نکته ها و حکایت ها
 • رهنمود ها و توصیه ها
 • اعتقادی و اخلاقی
 • آثار و تألیفات
 • کتاب ها
 • اشعار معظم له
 • زندگینامه
 • ارتباط با ما
 • دفتر مرجعیت
 • تماس با ما